Protestantse Gemeente Giethoorn

Gemeente

Typering burgerlijke gemeente
Giethoorn ligt in het merengebied in de kop van Overijssel en wordt gevormd door drie kernen: Giethoorn-Zuid, Giethoorn-Noord en Dwarsgracht. De kernen liggen zo’n drie kilometer uit elkaar. Bestuurlijk maakt Giethoorn deel uit van de gemeente Steenwijkerland, die is ontstaan na de gemeentelijke herindeling in 2000.
Er wonen ca. 2700 mensen die deel uitmaken van ca. 760 gezinnen.
Giethoorn heeft twee kerken: de Protestantse kerk en de Doopsgezinde kerk.
Er wordt twee keer per jaar een gezamenlijke dienst gehouden en ook bij andere gelegenheden is er samenwerking tussen de kerken. 

                                 

Kerk
De kerk bevindt zich in Giethoorn-Noord, Beulakerweg 80 en is een eeuwenoud monument (1646) en heeft ca. 150 zitplaatsen.
Rondom de kerk ligt het kerkhof waar heel Giethoorn zijn doden begraaft.
Pal achter de kerk staat een houten klokkenstoel, een toren heeft de kerk niet.
In het stijlvolle oude interieur bevindt zich een origineel Knipscheerorgel dat in 2000 gerestaureerd is.


Kerkelijke gemeente 
De Protestantse Gemeente Giethoorn telt volgens de laatste gegevens 143 belijdende leden en 128 doopleden, wat het totaal brengt op 271 leden. Pastorale eenheden 196.
Het aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) is 40.
De zondagse erediensten worden bezocht door een vaste kern van ca. 40 bezoekers.
Bij bijzondere diensten is het aantal bezoekers wat meer.
’s Zomers komen ook toeristen de kerkdiensten bijwonen.
Voor uitgebreide typering van onze gemeente zie Plaatselijke regeling

Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 13 personen: 4 ouderlingen, 4 diakenen, 3 ouderling kerkvoogden, de predikant en een ouderling-scriba. De kerkenraad is niet geheel een afspiegeling van de gemeente; er zijn te weinig jongeren die in de raad zitten.

De ouderlingen verzorgen het pastoraal wijkbezoek in samenwerking met een bezoekersgroep.
De kerkenraad vergadert ca. 1 x per 7 weken. Een ouderling is de vaste voorzitter.
De vergadering wordt voorbereid door het moderamen.
Het moderamen bestaat uit 5 personen: predikant, voorzitter, diaken, kerkrentmeester en scriba.

Erediensten
Elke zondag wordt de eredienst gehouden. We gebruiken in de kerkdiensten de bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 2004. We zingen liederen uit het liedboek 2013 voor de kerken.
In de diensten wordt gebruik gemaakt van een beamer. De diensten beginnen om 10.00 uur. Het Heilig Avondmaal wordt 6x per jaar gevierd. We kennen een open avondmaal; hetgeen inhoudt dat ook niet-lidmaten en kinderen welkom zijn.
Er wordt om en om een lopend en een ‘zittend’ avondmaal gevierd.

Bijzondere diensten
Op 1e Kerstdag, Oudejaarsavond, Goede Vrijdag en Hemelvaartdag vindt er tevens een dienst plaats. In de week voor Pasen vieren we een aantal vespers. Twee á drie keer per jaar vinden er jeugd- of gezinsdiensten plaats, voorbereid door de Bijzondere Dienstencommissie. Als start voor het winterwerk wordt een speciale startzondag georganiseerd. Aan de bijzondere diensten wordt vaak een bijdrage geleverd door de Cantorij en Zondagsschool. Aan het eind van het kerkelijk jaar (eind november) vindt er een speciale viering ter herdenking van de overledenen plaats. Eveneens is er driemaal per jaar een gezamenlijke dienst met de Doopsgezinden. De dienst wordt om beurten door de Hervormde en Doopsgezinde predikant geleid. Na de Gondelvaart eind augustus vindt er in de tent een feestelijke dienst plaats, die ook wordt georganiseerd door de beide kerken.

Publiciteit
Eens per jaar krijgen alle gemeenteleden een krantje genaamd “Onder de Klokkenstoel”, waarin alle verenigingen en groeperingen zich presenteren voor het komende winterwerk. Elke maand wordt er een nieuwsbrief uitgegeven. De maanden juli/augustus en december/januari zijn samengevoegd.
U kunt zich ook opgeven als abonnee bij uitgeverij info@topic-cc.nl voor het Gezamelijk Zondagsblad. Dit is een blad die nagenoeg elke week uitkomt (in vakanties 1x per 14 dagen) met actuele informatie van niet alleen onze gemeente, maar ook de omliggende kerken.
Voor de vele toeristen die ons dorp komen bezoeken wordt er een folder uitgedeeld van de gezamelijk kerken. We willen hen opmerkzaam maken op toeristische attracties in de regio en hen uitnodigen om een eredienst bij te wonen.

Protestants Centrum
Pal naast de kerk staat het multifunctioneel gebouw van de kerk. Allerlei activiteiten vinden hier plaats.
Een keer per maand is er na de kerkdienst koffiedrinken. De zalen in het Centrum worden ook verhuurd, tel. nr.: 362555 of b.g.g.: 361893.

Collectebonnen
Door de kerkrentmeesters worden collectebonnen uitgegeven met een waarde van € 0,60. Voor € 15,- koopt u een kaart met daarop 25 bonnen. Deze bonnen kunt u gebruiken als collectegeld tijdens de kerkdiensten in onze kerk. De kaarten zijn tijdens het maandelijks koffiedrinken na de dienst verkrijgbaar. Vooraf bestellen kan ook.
De kaarten kunnen ook worden afgehaald bij Marijke Schra, tel. 362394.

Bankrekeningnummers
Kerkrentmeesters bankrek.nr: NL69RABO0322001080
Diaconie bankrek.nr: NL39RABO0361259751

De kleuren van het kerkelijk jaar
In onze kerk maken we gebruik van kleuren om verschillende perioden in ons kerkelijk jaar aan te geven.
De predikant draagt bij de erediensten een toga waarover een stola wordt gedragen in de kleur van de tijd van het kerkelijk jaar.
Het kerkelijk jaar loopt van de eerste adventsweek tot de laatste zondag voor de adventstijd (in de meeste kerken wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen herdacht).
Er worden in het kerkelijk jaar vijf kleuren gebruikt: paars, roze, wit, groen en rood.

terug

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief april 2022


Dodenherdenking
In het fotoalbum van het Menu zijn foto's te zien van de 1e officiele dodenherdenking, uitleg van het nieuwe monument maar ook de gedichten van de kinderen en het verhaal van Femmy Woltman.
 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komt automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream

 
Feest van de Geest
U bent van harte welkom om de kunst te bekijken. De kerk is open op:
donderdag Hemelvaartsdag 26 mei
zaterdag 28 mei
zondag 29 mei
zaterdag 4 juni
zondag 1e Pinksterdag 5 juni (met een speciale kerkdienst om 10u.)
maandag 2e Pinksterdag 6 juni

Alle dagen van 13 tot 17 uur. 

Kijk verder op de website van feestvandegeest.nl