Protestantse Gemeente Giethoorn

Activiteiten

Hieronder alle activiteiten van de gemeente op alfabetische volgorde:

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert al sinds jaar en dag door het jaar heen activiteiten voor de gemeente. Met het geld dat met deze activiteiten opgehaald wordt kan onze gemeente weer leuke dingen doen. Zo is in het verleden al  met het geld dat we met elkaar opgehaald hebben een bijdrage geleverd aan de beamer in de kerk en zijn er mooie nieuwe gordijnen in de kerk opgehangen.
Voor informatie: Minie Miggels tel. 361893.

Beheer Protestants Centrum
Pal naast de kerk staat een multifunctioneel gebouw van de kerk, Beulakerweg 78a. Allerlei activiteiten vinden hier plaats. Een keer per maand is er na de kerkdienst koffiedrinken.
Thijs en Minie Miggels zijn altijd druk in de weer om ons Centrum te onderhouden. De zalen in het Centrum worden ook verhuurd. Wilt u gebruik maken van het centrum, dan even bellen: tel. 361893.

Bijbelkring
Van oktober tot en met april kunt u deelnemen aan de bijbelgespreksgroep. Samen lezen we een gedeelte uit de bijbel en praten daar met elkaar over. Eigen ervaringen, maar ook vragen en onduidelijkheden komen aan de orde. Aan de hand van commentaren, exegese en allerhande literatuur verdiepen wij ons in de tekst.
De gespreksleiding is in handen van ds. Astrid van Waard.

Bijzondere diensten commissie
Elk jaar verzorgen we diensten die wat afwijken van de normale zondagsdiensten. Vaak wordt er een band uitgenodigd en/of een spreker die de dienst leidt. Na afloop van de dienst is er tijd voor een gesprek bij een kopje koffie in het Centrum.

Bloemengroet
Elk jaar voor Pasen gaan we met veel vrijwilligers op pad om bij alle mensen van 80 jaar en ouder een bloemetje te brengen. Dit doen we samen met de Doopsgezinde Gemeente. Het wordt zeer op prijs gesteld door de bewoners. We zijn erg blij met de giften die we krijgen voor de beide kerken, dit drukt de kosten. Wederom onze hartelijke dank hiervoor.

Catechese
Ook dit seizoen zal de groep van 12-17 jaar weer huiscatechese hebben. Maandelijks komen de tieners om beurten bij een van de deelnemers thuis samen om met een bijbels, kerkelijk of maatschappelijk/diaconaal thema bezig te zijn.  Rondom Pasen hebben ze een aandeel in een kerkdienst. 

Gezamenlijke diensten met Doopsgezinden
Door de coronacrisis gaat alles dit jaar anders. Normaal gesproken worden elk jaar 3 diensten gezamenlijk voorbereid, voorheen waren dat er twee. In het voorjaar wordt de eerste dienst gehouden in de Vermaning, in het najaar wordt de dienst gehouden in de protestantse kerk en de kerstnachtdienst wisselt het per jaar. De predikanten van beide kerken gaan om de beurten voor.

Feest van de Geest
In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt om de twee jaar het kunstproject: "Feest van de Geest" georganiseerd. Het doel is om de kerk en kunst met elkaar te verbinden. De deelnemende kerken in de regio zijn open voor het publiek om de nieuw gemaakte- en op het Pinksterthema geïnspireerde kunst te laten zien. 

Kinderoppasdienst
Tijdens de kerkdienst kunt u gebruik maken van de oppasdienst vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst. Er is speelgoed aanwezig. We zoeken nog vrijwilligers die eens in de 6 weken mee willen helpen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marloes van Dam, tel. 06-28620742.

“Klimop”
We zijn op het ogenblik nog met 15 leden, nieuwe leden zijn altijd welkom.
We zullen nog met elkaar beslissen hoe we in de nabije toekomst verder zullen gaan. Zodra er wat meer duidelijkheid is zullen we dat via de nieuwsbrief laten weten.
Voor informatie: Marian Cuppen.

PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)
De vrijwilligers bezoeken o.a. mensen die boven de 80 jaar zijn, doopouders, jarigen, nieuwkomers. 
De overheid gaat er steeds meer vanuit dat de zorg die mensen nodig hebben eerst en vooral uit directe omgeving komt: familieleden, buren en andere vrijwilligers. Niet iedereen heeft een sterk sociaal netwerk en dan kan de vraag ook bij de plaatselijke kerk binnen komen. Als groep komen we 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering, waarvan 1 keer een jaarvergadering is met een bestuursverkiezing.
Voor informatie: Gerda Hensbergen, voorzitter, tel. 362275, Janny Bakker, penningmeester, tel. 361577,
Marjolein Petter-Meijlink, secretaris, tel 0640590207

Schrijfavonden Amnesty
Elke derde donderdag van de maand worden er in het Protestants Centrum aan de Beulakerweg brieven geschreven voor de rechten van de mens. We komen hiermee op voor diegenen die dat niet voor zichzelf kunnen en vaak in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Schrijven is nog steeds erg hard nodig en kent door het internationale karakter ervan jaarlijks diverse successen. We schrijven vanaf 19.00 uur en doen dat met behulp van door Amnesty International opgezette acties. Er liggen voorbeeldbrieven klaar en er is koffie en thee. Kosten zijn er niet aan verbonden. De onkosten worden gedeeld door de beide Gieterse kerken. U/jij bent van harte welkom!

Startzondag
Elk jaar wordt Startzondag door enkele gemeenteleden georganiseerd aan de hand het landelijk jaarthema.
Deze wordt meestal gehouden op de 4e zondag van september en vormt de start van het winterseizoen.
Na de dienst wordt een creatief- of inhoudelijk programma georganiseerd.

Tentdienst
Op de laatste zondag van augustus wordt, na de Gondelvaart van Giethoorn, de tentdienst gehouden. Deze tentdienst is een gezamenlijke activiteit van de Doopsgezinde- en de Protestantse kerk.
Na afloop van de tentdienst wordt u door de beide kerken uitgenodigd voor een kopje koffie met wat lekkers.

Voedselbank
In Steenwijkerland is de Voedselbank opgericht eind 2005 / begin 2006. Deze wordt gerund door zo’n 35 vrijwilligers. Bij de kledingbank de “ winkel” zijn 7 personen actief. Ruim 150 huishoudens hebben onze hulp nodig. De voedseluitgifte in pakketten is om de 14 dagen en wel op vrijdagavond van 18.45 t/m 20.00 uur op het industrieterrein: Pluggematen 4 op Groot Verlaat. Voor huishoudens met kinderen is er elke week uitgifte. Door het groeiende aantal gezinnen is er ook meer behoefte aan voedsel en kleding. 
Vanuit onze gemeente zijn ook vrijwilligers hierbij actief. Ook u kunt ons helpen indien u (winter)kleding of schoenen over heeft, voor zowel kinderen als volwassenen, linnengoed, schoonmaakartikelen of andere artikelen waarvan u denkt dat we deze kunnen gebruiken. Heeft u een groententuin en weet u niet waar u met het overtollige heen moet: u kunt altijd bellen: 06-38437851. In Giethoorn kunt u het afgeven bij (of even van te voren bellen): Gerri Harsevoort, tel. 361823 of Marjolein Petter, tel. 361718. Bankrekening: Rabobank 1451.54.157 t.n.v. St. VoedselbankSteenwijkerland.

Zondagsschool
Op zondagmorgen van 10.00-11.00 uur gezellig met de groep van 4-12 jaar samen praten en lachen, luisteren naar een verhaal, zingen en knutselen. Eerst gaan de kinderen even met z’n allen naar de kerk, waar we een lied zingen, bidden en met de dominee praten over het bijzondere van deze zondag. Begin november vieren we de oogstdankdienst en maken we fruitbakjes, die we naar oudere en zieke gemeenteleden brengen. In de adventstijd oefenen we voor het kerstspel, dat we op kerstavond met het kinderkerstfeest opvoeren. Een sfeervol feest, dat velen met ons mee mogen vieren. In de tijd voor Pasen werken we aan een project, maken we palmpaasstokken en aan het eind is er de afscheidsdienst van de kinderen van groep 8. We sluiten het seizoen af met een uitje. Doe je ook mee? We zouden heel blij zijn, als er mensen zijn die ons team willen komen versterken.
Groeten, Hilga Knol en Marloes van Dam

Z.W.O  (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en Kerk in Actie
De zendings- en hulpverleningsactiviteiten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn sinds 1994 samengebracht in één organisatie: Kerk in Actie. De projecten zijn verdeeld over vijf programma’s: Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. Het werk van Kerk in Actie wordt via collecten en giften volledig gedragen door de kerkelijke gemeentes.
De belangrijkste activiteiten zijn:
- Aandacht schenken aan de Campagne gedurende de 40-dagen tijd.
- Het verzorgen van de publicaties de media rond de 5 zendingscollecten.
- Paasgroetenactie.
- Inzamelen en verkoop van postzegels en kaarten .
- Voedselbank.
- Project: Zuid-Afrika
Voor informatie: Gerri Harsevoort, tel. 361823 en Marjolein Petter, tel. 361718.

terug

Tentdienst 28 augustus 10.30 uur
Deze bijzondere dienst wordt gehouden in de feesttent op de grote parkeerplaats achter de plaatselijke supermarkt in Giethoorn. Voorganger in deze dienst is ds. Klaas van de Kamp uit Kampen en wordt geheel in de streektaal (Gieters) gehouden. Muzikale begeleiding wordt o.a. verleend door plaatselijke zangers uit Giethoorn e.o..
Het thema van de dienst is: Ie mun fissn aj wat fangen wölln.
U bent van harte welkom!
Zet de datum alvast in uw agenda en volg verdere publicaties in de diverse streek- en huis aan huis bladen.
De tentdienst commissie.

 
Open Monumentendag zaterdag 10 september
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Open Monumenten Dag op 10 september as.
De kerk staat dan open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Om de dag meer invulling te geven is ons voornemen om bij het Centrum een aantal activiteiten te organiseren waardoor het nog aantrekkelijker wordt om de kerk te gaan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een markt waar van alles te koop is, zoals boeken, kunst en porselein maar waar ook leuke activiteiten voor o.a. de kinderen te doen zijn. De opbrengst is voor de nieuwe beeld & geluidsinstallatie.

 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komt automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream