PKN
Protestantse Gemeente Giethoorn
 
Activiteiten Activiteiten

Hieronder alle activiteiten van de gemeente op alfabetische volgorde:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert al sinds jaar en dag door het jaar heen activiteiten voor de gemeente. Met het geld dat met deze activiteiten opgehaald wordt kan onze gemeente weer leuke dingen doen. Zo is in het verleden al  met het geld dat we met elkaar opgehaald hebben een bijdrage geleverd aan de beamer in de kerk en zijn er mooie nieuwe gordijnen in de kerk opgehangen.
Het afgelopen seizoen hebben we een leuke stamppottenavond met bingo gehad, en ook de snertactie was weer een groot succes. Wij, als commissie, hebben het weer als heel positief ervaren, en het is mooi om te zien dat onze gemeenteleden erg betrokken zijn en zich in grote getale hebben aangemeld als deelnemer of vrijwilliger. Ook voor het komende seizoen staan er weer verschillende dingen op het programma waarbij we naast gezellig samenzijn ook proberen geld op te halen voor een goed doel binnen onze gemeente. 

Voor informatie: Minie Miggels tel. 361893.

Beheer Protestants Centrum

Pal naast de kerk staat een multifunctioneel gebouw van de kerk, Beulakerweg 78a. Allerlei activiteiten vinden hier plaats. Een keer per maand is er na de kerkdienst koffiedrinken.
Thijs en Minie Miggels zijn altijd druk in de weer om ons Centrum te onderhouden. De zalen in het Centrum worden ook verhuurd.
Wilt u gebruik maken van het centrum, dan even bellen: tel. 361893.


Bijbelkring

Van oktober tot en met april kunt u deelnemen aan de bijbelgespreksgroep. Samen lezen we een gedeelte uit de bijbel en praten daar met elkaar over. Eigen ervaringen, maar ook vragen en onduidelijkheden komen aan de orde. Aan de hand van commentaren, exegese en allerhande literatuur verdiepen wij ons in de tekst. Dit seizoen zullen we de brieven van Paulus behandelen en de bijbeltekst voor de eerstvolgende eredienst zullen we lezen. Een ieder die geïnteresseerd is kan meedoen.
De gespreksleiding is in handen van ds. Astrid van Waard.
Data:  22 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari, 25 februari, 25 maart, 15 april.
Tijd: 14.00-16.00 uur.

Bijzondere diensten commissie

Elk jaar verzorgen we diensten die wat afwijken van de normale zondagsdiensten. Vaak wordt er een band uitgenodigd en/of een spreker die de dienst leidt. Na afloop van de dienst is er tijd voor een gesprek bij een kopje koffie in het Centrum.

Bloemengroet

Elk jaar voor Pasen gaan we met veel vrijwilligers op pad om bij alle mensen van 80 jaar en ouder een bloemetje te brengen. Dit doen we samen met de Doopsgezinde Gemeente. Het wordt zeer op prijs gesteld door de bewoners. We zijn erg blij met de giften die we krijgen voor de beide kerken, dit drukt de kosten. Wederom onze hartelijke dank hiervoor.

Catechesatie

Wij hadden altijd voor de groep van 12 tot 17-jarigen huiscatechese maar dit seizoen houden we de avonden in het Protestants Centrum. Eens in de maand komen we op maandagavond bij elkaar van half 7 tot half 8.
De 1e activiteit zal de oogstdankdienst zijn op 8 november. De jeugd zal dan fruitbakjes rondbrengen. In december staat de advent centraal.


Gezamenlijke diensten met Doopsgezinden

Door de coronacrisis gaat alles dit jaar anders. Normaal gesproken worden elk jaar 3 diensten gezamenlijk voorbereid, voorheen waren dat er twee. In het voorjaar wordt de eerste dienst gehouden in de Vermaning, in het najaar wordt de dienst gehouden in de protestantse kerk en de kerstnachtdienst wisselt het per jaar. De predikanten van beide kerken gaan om de beurten voor.

Feest van de Geest

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zullen (om de twee jaar) deel-nemende kerken in de regio open zijn voor het publiek om de nieuw gemaakte- en op het Pinksterthema geïnspireerde kunst te laten zien. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedend-aagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.
In 2006 hebben we voor het eerst meegedaan, en dat was een groot succes. Vele bezoekers konden we ontvangen in onze kerk. De gordijnen die in de kerk hangen zijn gemaakt door Marijke Traast. Zij werd geïnspireerd door het bijbelverhaal: De Toren van Babel.
In 2008 hebben we voor de tweede keer meegedaan. De kunstenaar die toen aan onze kerk is gekoppeld was, was Elja van der Graaf, gespecialiseerd in schilderijen mediterrane stads- en landschappen.
In 2010, 2012, 2014 en 2018 hebben wij ook hieraan meegedaan. De volgende Feest van de Geest is in 2021. Foto's zijn te bekijken in het fotoalbum.


Kerk als Herberg

  

 

Vanwege corona is er dit seizoen niet opgestart.
Wij wachten de maatregelen af en hopen in het volgende seizoen weer van start te kunnen gaan.

 

 

Kinderoppasdienst

Tijdens de kerkdienst kunt u gebruik maken van de oppasdienst vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst. Er is speelgoed aanwezig. We zoeken nog vrijwilligers die eens in de 6 weken mee willen helpen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marloes van Dam.


“Klimop”

Het vorig seizoen (2019/2020) zijn we abrupt gestopt en hebben het programma niet afgemaakt.
Tot nu toe is er ook geen nieuw programma gemaakt (seizoen 2020/2021) omdat we niet weten wat de toekomst in petto heeft.
We zijn op het ogenblik nog met 15 leden, nieuwe leden zijn altijd welkom.
We zullen nog met elkaar beslissen hoe we in de nabije toekomst verder zullen gaan. We kunnen in ieder geval niet doorgaan zoals tot nu toe.
Zodra er wat meer duidelijkheid is zullen we dat via de nieuwsbrief laten weten.
Voor informatie: Marian Cuppen.

PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Ik wens je tijd
om jezelf te vinden
Elke dag, elk uur
als geluk te ervaren

In 1981 richtte een groep vrijwilligers de plaatselijke HVD (tegenwoordig de PVD) op. Op dit moment bezoeken de vrijwilligers o.a. mensen die boven de 80 jaar zijn, doopouders, jarigen, nieuwkomers. Verder zijn er nog personen actief die andere hand- en spandiensten verrichten. 
Van belang is dat we met elkaar problemen signaleren en daarop inspelen door hulp te bieden. De overheid gaat er steeds meer vanuit dat de zorg die mensen nodig hebben eerst en vooral uit directe omgeving komt: familieleden, buren en andere vrijwilligers. Niet iedereen heeft een sterk sociaal netwerk en dan kan de vraag ook bij de plaatselijke kerk binnen komen. Als groep komen we 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering, waarvan 1 keer een jaarvergadering is met een bestuursverkiezing.
Voor informatie: Gerda Hensbergen, voorzitter, tel. 362275, Janny Bakker, penningmeester, tel. 361577,
Rola Besselse, secretaris, tel. 344266.

Schrijfavonden Amnesty

Elke derde donderdag van de maand worden er in het Protestants Centrum aan de Beulakerweg brieven geschreven voor de rechten van de mens. We komen hiermee op voor diegenen die dat niet voor zichzelf kunnen en vaak in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Schrijven is nog steeds erg hard nodig en kent door het internationale karakter ervan jaarlijks diverse successen. We schrijven vanaf 19.00 uur en doen dat met behulp van door Amnesty International opgezette acties. Er liggen voorbeeldbrieven klaar en er is koffie en thee. Kosten zijn er niet aan verbonden. De onkosten worden gedeeld door de beide Gieterse kerken. U/jij bent van harte welkom! Meer info bij Petra van Wieringen, tel. 0521 851414.

Startzondagcommissie

Elk jaar organiseert deze groep op de 4e zondag van september een speciale start van het winterseizoen.
Na de dienst wordt een creatief- of inhoudelijk programma georganiseerd.

Tentdienst

Op de laatste zondag van augustus wordt, na de Gondelvaart van Giethoorn, de tentdienst gehouden. Deze tentdienst is een gezamenlijke activiteit van de Doopsgezinde- en de Protestantse kerk.
Het is begonnen in 2004 met ongeveer 100 belangstellenden en elk jaar groeit het aantal gestaag. Na afloop van de tentdienst wordt u door de beide kerken uitgenodigd voor een kopje koffie met wat lekkers.

Voedselbank

De snelstgroeiende onderneming van Nederland met zo’n 135 vestigingen en zo’n 6500 vrijwilligers viert haar 10 jarig bestaan. Er worden landelijk gezien per week voor zo’n 37.500 Nederlandse gezinnen uit bittere noodzaak voedselpakketten samengesteld. Tijdens dit jubileumjaar staan op lokaal, regionaal en landelijk niveau diverse debatten centraal om ondermeer oplossingen te zoeken voor de explosieve groei van zo’n 10% per maand die de Voedselbank anno 2012 kent. Het kan een ieder overkomen door werkeloosheid, gezondheidsproblemen, schulden of andere oorzaken. Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen. Het overkomt hoog opgeleiden net zo goed als kansarme mensen. Criteria voor toekenning voedselhulp: als het netto inkomen per maand na aftrek van lasten en schulden niet meer bedraagt dan: 180,00 euro voor eenpersoonshuishoudens, voor tweepersoonshuishoudens 180,00 + 60,00 euro; voor elk kind t/m 18 jaar: 50 euro.
In Steenwijkerland is de Voedselbank opgericht eind 2005 / begin 2006. Deze wordt gerund door zo’n 35 vrijwilligers. Er wordt gewerkt volgens rooster. Bij de kledingbank de “ winkel” zijn 7 personen actief. Ruim 150 huishoudens hebben onze hulp nodig. De voedseluitgifte in pakketten is om de 14 dagen en wel op vrijdagavond van 18.45 t/m 20.00 uur op het industrieterrein: Pluggematen 4 op Groot Verlaat. Voor huishoudens met kinderen is er elke week uitgifte. Door het groeiende aantal gezinnen is er ook meer behoefte aan voedsel en kleding. Een aantal keren per jaar houdt de Voedselbank een actie bij deelnemende supermarkten om de voedselvoorraad op peil te houden. Wij vragen dan aan de winkelende klanten of zij een artikel af willen staan uit een vooropgestelde lijst t.b.v. de Voedselbank. Ook worden er bij diverse kerken collectes gehouden voor de Voedselbank, waar weer voorraad van gekocht kan worden, wat ook mogelijk gemaakt wordt door de ontvangen giften. Het brood komt van diverse warme bakkers uit eigen omgeving en wordt wekelijks opgehaald. Groente en fruit komt in ons geval van groothandel Ter Wal uit Meppel. Eens per 14 dagen komt er een transport vanuit Rotterdam (centraal depot). Grote bedrijven, zoals Unilever brengen hier gratis hun overschot naar toe.
Bankrekening: Rabobank 1451.54.157 t.n.v. St. VoedselbankSteenwijkerland.
Ook u kunt ons helpen indien u (winter)kleding of schoenen over heeft, voor zowel kinderen als volwassenen, linnengoed, schoonmaakartikelen of andere artikelen waarvan u denkt dat we deze kunnen gebruiken. Heeft u een groententuin en weet u niet waar u met het overtollige heen moet: u kunt altijd bellen: 06-38437851.
In Giethoorn kunt u het afgeven bij (of even van te voren bellen): Gerri Harsevoort, tel. 361823 of Marjolein Petter, tel. 361718.

Z.W.O (ICCO en Kerk in Actie)

Dit staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingsamenwerking. De groep probeert deze thema's onder de aandacht te brengen.
De zendings- en hulpverleningsactiviteiten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn sinds 1994 samengebracht in één organisatie: Kerk in Actie. De projecten zijn verdeeld over vijf programma’s: Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. Het werk van Kerk in Actie wordt via collecten en giften volledig gedragen door de kerkelijke gemeentes. Sinds 2007 werkt Kerk in Actie nauw samen met ICCO, een protestants christelijke ontwikkelingsorganisatie die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid. Het programma Zending valt onder de verantwoordelijkheid van Kerk in Actie. Want hoewel ICCO zich verbonden weet met het protestantse gedachtegoed, kunnen overheidsgelden niet worden ingezet voor de verkondiging van het Evangelie. ICCO werkt samen met ondernemende mensen en bedrijven aan een beter bestaan en een stevige lokale economie in 44 landen. Ontwikkelingssamenwerking, maar net even anders. Zie www.icco.nl. Door onze gezamenlijke inzet kunnen we overal ter wereld ons inzetten voor jeugdwerk, missionaire activiteiten en kerkelijke partners ondersteunen in hun werk en hulp bieden waar nodig is. 
Wat kunnen wij met elkaar voor deze gemeente als ZWO onderdeel betekenen? Aan het begin van het kerkelijke jaar wordt een programma opgesteld. Voor het desbetreffende onderdeel stelt Kerk in Actie materiaal en thema’s beschikbaar.
De belangrijkste activiteiten zijn:
- Aandacht schenken aan de Campagne gedurende de 40-dagen tijd.
- Het verzorgen van de publicaties de media rond de 5 zendingscollecten.
- Paasgroetenactie.
- Inzamelen en verkoop van postzegels en kaarten (Annie de Lange).
- Voedselbank.
- Project: Zuid-Afrika
Voor informatie: Gerri Harsevoort, tel. 361823 en Marjolein Petter, tel. 361718.

terug
 
 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komen automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream

 
 
Zondagsschool

U kunt een video van de zondagsschool online bekijken via deze link: https://youtu.be/sv4YrD1aeIQ
 
 
NIEUWSBRIEF
 
Van de cathechisanten

Stukjes die de catechisanten hebben opgestuurd in deze, ook voor hen, onzekere tijd.

Klik hier
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.