Protestantse Gemeente Giethoorn

informatie voor gemeenteleden

 


Huwelijk

Trouwen is een feestelijke dag. Op dat feest zijn jullie ook van harte welkom in de Protestantse Kerk om daar de zegen van God te ontvangen over je huwelijk. Voor jullie huwelijksdienst kun je contact opnemen de predikant van onze gemeente. Tijdens  de vacaturetijd kunnen jullie  overleggen met de scriba.
Een predikant van elders mag natuurlijk ook voorgaan. Voor het vastleggen van de kerkruimte dien je contact op te nemen met de koster van de kerk.

 

Overlijden

Een overlijden is ingrijpend, een waardig afscheid belangrijk. Wanneer men wenst dat de predikant de uitvaartdienst leidt, dan graag contact met hem opnemen of, tijdens de vacaturetijd, met de scriba.
Omdat wij gewend zijn de overleden gemeenteleden te noemen in de eredienst wordt het zenden van een rouwbrief naar de scriba op prijs gesteld.

Het Witte steentje

In openbaring 2 vers 17b staat geschreven;
Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven;
En Ik zal hem een wit steentje geven, en op dat steentje staat een
nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij alleen.
Naar aanleiding van deze tekst willen we de overledenen in onze gemeente een aards wit steentje geven met de doopnaam, de geboortedatum en sterfdatum erop dat we in de uitvaartdienst voor in de kerk op het gedachtenisplaatje leggen. Wanneer de herdenkingsdienst elders heeft plaatsgevonden, worden de nabestaanden voor de daaropvolgende zondag uitgenodigd in de eredienst om dan het witte steentje bij te leggen op het gedachtenisplaatje, als men dat op prijs stelt. De steen met de naam zal  tot aan de dienst  van de laatste zondag van het kerkelijk jaar daar blijven liggen. Zoals we een kaars branden voor de overledenen aan het eind van het kerkelijk jaar, zo geven we aan het begin van het kerkelijk jaar de steentjes met de aardse naam aan familieleden terug, wetende dat het niet een einde is maar een nieuw begin met een nieuwe naam.
                               HEER HERINNER U DE NAMEN

Duurzaamheid


 Als je God wilt eren in je leven, moet je ook zijn Schepping niet vervuilen en beschadigen. Vanuit christelijk oogpunt heeft ‘duurzaamheid’ dus alles met rentmeesterschap te maken. Een rentmeester beheert een landgoed in opdracht van zijn heer. Hij weet dat verantwoordelijk is voor wat er met dat land gebeurt. Hij is verantwoording schuldig aan zijn heer over hoe hij is omgegaan met de mensen en met de natuur. En terwijl politici vaak slechts kijken naar de volgende regeringsperiode (4 jaar), moet de christen veel verder kijken. Ook toekomstige generaties moeten nog van deze Schepping kunnen genieten. Er is dus alle reden om niet alleen aan je eigen behoeften en je eigen gemak te denken, maar ook aan het voortbestaan van deze aarde.
Het thema ‘duurzaamheid speelt daarop in. Er hangen veel vragen mee samen. Hoe zuinig leven wij? Zouden we met minder grondstoffen toe kunnen? Welke gewoontes zijn vervuilend en slecht voor het milieu? Zijn wij in staat die gewoontes af te zweren? Soms is er met een kleine aanpassing al een grote milieuwinst te krijgen. In onze gemeente zal het vooral om bewustwording gaan. Daarin staan we niet alleen. We doen het samen met de doopsgezinden, maar ook met veel andere dorps- en streekgenoten die de aarde een warm hart toe dragen. ‘Duurzaamheid’ is een thema dat in de hele samenleving veel belangstelling trekt. Maar wij willen daar ook vanuit een christelijk uitgangspunt over nadenken: het vertrouwen op en de liefde voor God de Schepper!
We willen iedereen oproepen mee te helpen om een bewustwordingsproces op gang te brengen.In de consistorie in de kerk staat ook een oude verfbak voor oude mobieltjes.
Vraag uw ouders/grootouders eens of ze nog mobieltjes hebben die weg kunnen!
- De Doopsgezinde Gemeente heeft een kledingactie.
Daarvoor kunnen oude schoenen ingezameld worden. Ook wordt er babykleding en speelgoed ingezameld. Dit gaat naar bijvoorbeeld een weeshuis in Polen. De rest gaat naar noodhulp. Heeft u kleding over die nog goed draagbaar is? Dan kan deze kleding naar de voedselbank in Steenwijk. Marjolein Petter en Gerrie Harsevoort nemen uw kleding graag in ontvangst.

De Eendracht

In Dwarsgracht ligt al jarenlang een tjalk die door het jongerenwerk in Apeldoorn gebruikt werd voor uitstapjes en reizen. De zeilboot met motor kan nu ook door onze gemeente gebruikt worden. 
De jeugd kan er mee varen, maar ook andere groepen in de gemeente kunnen er uitstapjes mee gaan maken. We zijn op zoek naar iemand binnen of  buiten de kerk die het leuk vindt om als aanspreekpunt voor dit schip te willen fungeren, indien nodig wat lichte onderhoudswerkzaamheden kan verrichten en ook als schipper wil optreden. Deze taken kunnen uiteraard ook door meer mensen ingevuld worden. Samen een boot onderhouden kan ook een leuk project zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Kiekebos, tel. 362130 of Henri Smit, tel. 361510.


Tentdienst 28 augustus 10.30 uur
Deze bijzondere dienst wordt gehouden in de feesttent op de grote parkeerplaats achter de plaatselijke supermarkt in Giethoorn. Voorganger in deze dienst is ds. Klaas van de Kamp uit Kampen en wordt geheel in de streektaal (Gieters) gehouden. Muzikale begeleiding wordt o.a. verleend door plaatselijke zangers uit Giethoorn e.o..
Het thema van de dienst is: Ie mun fissn aj wat fangen wölln.
U bent van harte welkom!
Zet de datum alvast in uw agenda en volg verdere publicaties in de diverse streek- en huis aan huis bladen.
De tentdienst commissie.

 
Open Monumentendag zaterdag 10 september
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Open Monumenten Dag op 10 september as.
De kerk staat dan open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Om de dag meer invulling te geven is ons voornemen om bij het Centrum een aantal activiteiten te organiseren waardoor het nog aantrekkelijker wordt om de kerk te gaan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een markt waar van alles te koop is, zoals boeken, kunst en porselein maar waar ook leuke activiteiten voor o.a. de kinderen te doen zijn. De opbrengst is voor de nieuwe beeld & geluidsinstallatie.

 
Online kerkdiensten

De livestream van de kerkdiensten komt automatisch online.
Als u op onderstaande link klikt kunt u zien wat u doen moet om deze dienst live te volgen.


livestream