PKN
Protestantse Gemeente Giethoorn
 
Onder de Klokkenstoel

Onder de Klokkenstoel

 

   

De Ouderlingen

De ouderlingen groep bestaat in onze gemeente uit 3 personen: Truus Appelo is full-time en Tineke Boes en Minie Kruider hebben een duo functie.
Op dit moment hebben we dus nog steeds een vacature.

 
We hopen van harte dat er iemand in onze gemeente zich geroepen voelt om onze groep ouderlingen te komen versterken! Het is een prachtige, uitdagende taak, waarbij je ook een belangrijke inbreng hebt in het goed functioneren, stimuleren van de gemeente.

Wie durft deze uitdaging op te pakken???

 

Ouderlingen hebben de volgende taak:
1. Uitvoerende taak als ambtsdrager tijdens de eredienst:
vóór de dienst wordt er door de ouderling een consistorie-gebed gebeden temidden van de overige ambtsdragers en de predikant. Ook de afkondigingen doen we voor de dienst.
De afkondiging maken we zelf. De informatie halen we o.a. uit het HZ of wat we aangereikt krijgen uit de gemeente. We willen dus erg graag op de hoogte gehouden worden van belangrijk nieuws, ziekte, ziekenhuisopname of andere bijzonderheden. Op deze manier kun je de betrokkenheid in de gemeente vergroten. Je kunt elkaar kracht en steun geven, medeleven tonen, wanneer men dat wenst.
2. Bestuurlijke taak in de kerkenraad: dit houdt in, dat we actief de vergaderingen bijwonen, meedenken over de voortgang van de kerkelijke organisatie en verantwoording dragen voor het wel en wee in de gemeente.
3. Persoonlijk huisbezoek afleggen op aanvraag: in bijzondere situaties zoals ziekte, rouw, geboorte, huwelijk en eventuele andere gebeurtenissen. De huisbezoeken worden in eerste instantie verricht door de P.V.D. dames. Maar wilt u een ouderling op bezoek, dan kunt u contact met ons opnemen en dan komen we graag voor een gesprek of andere hulp.
4. Planning en organisatie van de gemeenschapsbevorderen-de activiteiten: in overleg/samenwerking met de predikant organiseren we diverse activiteiten, zoals groothuisbezoek, ouderenmiddag, Bijbelmeditatie in “Zonnewiede”, wijk-avonden, catechisatie en andere eenmalige activiteiten om buiten het kerkbezoek om ook betrokken te zijn bij onze gemeente.
5. Contact houden met de PVD-dames voor goed overleg. Eén van ons woont hun vergaderingen ook altijd bij.

Als slotwoord heb ik nog een gedicht:

Loop voor ons uit, Heer,
om ons de rechte weg te wijzen.
Ga naast ons,
om met ons uw vriendschap te delen.
Sta achter ons,
om ons rugdekking te geven .
Wees onder ons,
om ons op te vangen.
Woon in ons,
Om ons kracht te geven voor alledag.
Wees om ons,
als een muur van liefde tegen zorg en angst.
Wees boven ons,
om ons te beschijnen met uw zon
en te verlichten met uw zegen.

De indeling van de wijken:
WIJK 1 (noord-west en polder)  Tineke Boes tel. 360322,  Minie Kruider tel. 362728
Appensteeg
Molenweg
Noorderpad
Beulakerweg oneven 1-133 (tot hylkemaweg)
Beulakerweg even 2-108
De Wilgen
Jan van Nassauweg
Kooiweg
Kapelweg
Thijssengracht
Smalleweg
Kanaaldijk
Sleedoorn
Hazelaar
Brem

WIJK 2 (noordoost)  Truus Appelo tel.360018
Kerkweg
Brink
Brinklaan
Veldweg
Sportlaan
De Berken
De Elzen
Essendreef
Binnenpad oneven 1-71
Binnenpad even 1-48
Ds. J.J. Ketstraat, inclusief Zonnewiede
Meester Hofstraat
Meester Hoekstraweg

WIJK 3 (Dwarsgracht en Zuid)  Minie Kruider tel. 362728, Tineke Boes tel. 360322
Dwarsgracht
Oude Kerkweg 2
Jonenweg
Vosjacht
Van der Gootplantsoen
Cornelisgracht
De Rietlanden
Beulakerweg oneven 135 en +
Beulakerweg even 110 en +
Binnenpad oneven 73 en +
Binnenpad even 50 en +
Eendrachtsplein (boven de spar)
B. Warnersweg
Langesteeg
Zuiderpad                                                                                                                                  
Ds.T.O. Hylkemaweg
Groetjes, Minie Kruider.

Beroepingscommissie
 
De predikantsplaats is sinds 7 juli jl. vacant.
Naar aanleiding van de predikantsvacature is er een beroepingscommissie ingesteld om op zo kort mogelijk termijn in de vacature van predikant te voorzien. Van de beroepingscommissie maken de volgende gemeenteleden deel uit: Jari Kiekebos, Gerry van Bruggen, Lida Schaap, Truus Appelo, Jan Smit, Henri Smit, Arend Nijland, Tiemen Schra (voorzitter) en Harry Besselse (secretaris).
Op 18 juni is de eerste vergadering geweest, waarbij de gang van zaken is besproken. Er is door de kerkenraad een profielschets van de te benoemen predikant opgesteld en deze is aan het mobiliteitsbureau van de PKN gestuurd. Naar aanleiding hiervan heeft het mobiliteitsbureau een lijst van een twaalftal predikanten c.q. proponenten opgestuurd, die beroepbaar zijn en in aanmerking zouden kunnen komen voor een beroep in Giethoorn. Al deze aspirant kandidaten zijn aangeschreven en attent gemaakt op onze vacature. Tevens zal in het septembernummer van het landelijk kerkblad Kerkinformatie de onderstaande advertentie worden geplaatst:
 
De Protestantse Gemeente Giethoorn is wegens vertrek van de huidige
predikant op zoek naar een parttime
                       
                PREDIKANT  m/v  (0,50)
 
Hij of zij dient een enthousiaste, inspirerende en actieve predikant te zijn met een duidelijke positieve geloofsbeleving in daad en dienst van het woord. Pastoraat  voor oud en jong is samen met de zondagse eredienst  één van de kernpunten van onze gemeente. Creativiteit is nodig om jonge(re) mensen bij de gemeente te betrekken en te houden. Tevens wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij goed in staat is de vele vrijwilligers in onze actieve gemeente te begeleiden en toe te rusten. In onze gemeente wordt regelmatig en goed samengewerkt met de Doopsgezinde Gemeente.
Onze gemeente is pluriform en staat  qua modaliteit in het midden van de kerk. Er is een nieuwe ruime pastorie (3 jaar oud) gelegen nabij de kerk aanwezig. Op de website: giethoorn.protestantsekerk.net is veel over onze gemeente te vinden.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de beroepingscommissie, de heer H. Besselse, p/a Beulakerweg 78a, 8355 AK Giethoorn (tel. 0521-344266) of via Geïnteresseerden worden verzocht hun sollicitatie voor 21 september 2013 te sturen aan voornoemende secretaris. U kunt uw sollicitatie ook per e-mail sturen naar het e-mailadres.
Op 1 oktober a.s. heeft de beroepingscommissie de volgende vergadering. Hierin zullen de hopelijk vele reacties op de vacature worden besproken en zullen leden van de commissie daarna op pad gaan om sollicitanten te horen en te spreken. U wordt van de vorderingen van de commissie op de hoogte gehouden.

Pastoraat

De bezoekersgroep moet weer nieuwe leden hebben die mensen willen bezoeken. Voelt u zich geroepen om over lief en leed te praten en zo de band in de gemeente levendig te houden? Een positieve ontwikkeling is dat de ouderlingen ook weer huisbezoek willen gaan doen, voorzover zij daar tijd voor hebben. Wij doen bezoeken bij mensen die daar zelf prijs opstellen, waarbij uitdrukkelijk ook de mogelijkheid open is om over het geloof te praten. Wilt u eenmaal of meerdere malen pastoraal bezoek?  Neem dan contact op met de scriba, tel. 0521 344266.

Bijzondere diensten


Elk jaar verzorgen we diensten die wat afwijken van de normale zondagsdiensten. Vaak wordt er een band uitgenodigd en/of een spreker die de dienst leidt. Na afloop van de dienst is er tijd voor een gesprek bij een kopje koffie in het Centrum.
Voor 2014 zijn de volgende diensten gepland:
02 - 03 Bijzondere diensten commissie
30 - 03 Gezamenlijke dienst in zuid, voorganger Joy Smit
17,18,19 - 04 Vespers in de Goede Week voor Pasen
20 - 04 Paasmorgendienst
31 - 08 Tentdienst om 11.00 uur
12 - 10 Bijzondere diensten commissie
23 - 11 Laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking overledenen.


Gegevens doorgeven

Geef bij verhuizingen, gezinsuitbreiding, ziekte of overlijden gaarne een bericht aan de scriba, tel. 0521 344266. En indien het ledenregister gewijzigd moet worden, geef het dan ook aan de kerkrentmeester G. Kiekebos door, 0521-362130.

Sokken en boeken


Mevr. de Lange heeft de Kerkenraad onlangs het mooie bedrag van € 1060 overhandigd.
Dit geld is bijeen gebracht door het verkopen van sokken die door een aantal dames in en
buiten onze gemeente gebreid worden. Daarnaast heeft Annie in haar schuur bij Jonenweg 12 een bonte verzameling aan
boeken en snuisterijen die ze verkoopt aan met name toeristen.
Vind u het leuk om sokken te breien of koopt u ze liever kant en klaar?
Heeft u boeken, tijdschriften of andere verkoopbare spullen?
Neem dan contact op met Annie (361493).

Actie Kerkbalans 2013

Bankrelaties:  Kerkrentmeesters :   NL 69 RABO 0322001080
Diaconie: NL39 RABO 0361259751
Dick van Marle:

In januari van dit jaar is er een toezegging gedaan voor de actie kerkbalans van € 35.158,--. Wat iets lager was dan vorig jaar. Helaas hebben we niet van iedere trouwe kerkbalans betaler een toezegging ontvangen.
Indien u nog een envelop hebt liggen, mag u ook het bedrag direct overmaken op onze bankrekening. U hoeft dus niet te wachten tot deze opgehaald wordt.
Op dit moment (5 augustus 2013) is daarvan € 25.512,-- ontvangen.
Er dient dus dit jaar nog € 9.646,-- overgemaakt te worden. Kijkt u even na of u al uw toezegging voldaan hebt.
We vertrouwen erop dat iedereen voor het eind van het jaar zijn of haar bijdrage overgemaakt heeft.
Dick van Marle.


Machtigingen

De incasso via machtiging loopt momenteel steeds beter na wat kinderziekten vorig jaar. Steeds meer gemeenteleden sturen een machtiging op.
Mocht u ook ons willen machtigen dan kunt u dat ook aan mij doorgeven door een mailtje te sturen naar .
Voordelen zijn:
U vergeet uw bijdrage niet te betalen;
U heeft er geen omkijken naar;
U kunt een doorlopende machtiging altijd terug laten boeken binnen 56 dagen;
Voor  onze gemeente goedkoper;
Administratief veel eenvoudiger;
De vrijwilligers hebben er minder werk van. 
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Dick van Marle.
 
Toelichting op de tarieven voor het gebruik van de kerk

Er blijkt nogal onduidelijkheid te zijn wat er betaald moet worden als er gebruik gemaakt wordt van de kerk en dominee ten behoeve van een begrafenis.
Sedert 2008 hanteert het college van kerkrentmeesters de volgende tarieven:
Indien men een voldoende betalend lid is van de gemeente betaalt men niets bij zowel een begrafenis, crematie of huwelijk.
Betaalt men echter niet of weinig dan betaalt men voor de:
Kerk         € 250,--
Dominee    € 300,--
Deze bedragen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen waarbij rekening gehouden wordt met de uren die een dominee nodig is voor voorbereiding, gesprekken enz.
Wanneer betaalt iemand nu weinig? Ook daar is een richtlijn voor: als men gemiddeld €  200,--  per jaar aan de kerkbalans bijdraagt is men voldoende betalend lid.
Natuurlijk kijken de kerkrentmeesters niet alleen naar de financiën, als het altijd een meelevend lid geweest is, kan men van de richtlijnen afwijken.
Ik hoop dat hiermee wat duidelijkheid geschept is wanneer er wel en geen kosten berekend worden bij een begrafenis.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Dick van Marle.


Collectebonnen

Wilt u gebruik maken van collectebonnen dan kunt u deze tijdens het koffiedrinken op zondag na de dienst bij mij verkrijgen.
De prijs is € 15,00 voor een kaart met 25 bonnen á 60 cent.
Het gebruik van bonnen is niet alleen gemakkelijk (zoeken naar muntgeld) maar levert door belastingaftrek ook nog eens voordeel op.
Zou u 1 euro in de collecte willen doen, geeft u nu 1,20 aan bonnen. Door de belastingaftrek (bij 34%) betaald u feitelijk 79 cent. De kerk ontvangt 1,20.
De kaarten kunt u ook vooraf bestellen of bij mij thuis afhalen.
Met vriendelijke groet,
Marijke Schra,
Molenweg 13
Tel: 0521-362394


Bloemengroet

Elk jaar voor Pasen gaan we met veel vrijwilligers op pad om bij alle mensen van 75 jaar en ouder een bloemetje te brengen.
Dit doen we samen met de Doopgezinde gemeente.
Het wordt zeer op prijs gesteld door de bewoners.
We zijn erg blij met de giften die we krijgen voor de beide kerken, dit drukt de kosten.
Wederom onze hartelijke dank hiervoor.
Met vriendelijke groet, Gerda Kuiper-Heite.

De diaconie

Bestaat uit 4 personen te weten:
Henri Smit -  voorzitter,   Wim Hensbergen,  Joop van Ittersum – secretaris en
Henk Smit -  penningmeester.
Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor mensen die, op wat voor manier dan ook, in de knel zijn komen te zitten. Het is met name de diaconie (diaconie betekent “dienst”) die deze zorg zo goed mogelijk regelt en de gemeenteleden zo veel mogelijk hierbij betrekt. Jaarlijks stelt de diaconie een collecten en giftenrooster vast. Ongeveer een derde komt ten goede aan de eigen gemeente (paas attenties en bloemen in de kerk), tweederde gaat naar diverse doelen. Vroeger was de taak van de diaconie vooral de zorg voor de armen, maar tegenwoordig is die taak veel breder: niet alleen wie financieel in de problemen is geraakt, maar ook zij die bijv. door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie, hongersnood, (oorlogs)conflicten en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de diaconie kunnen doen.
Het diaconaat is dus een taak van de hele gemeente en zeker in een tijd van een wat terugtredende en bezuinigende overheid, die d.m.v. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de zorgende taken wat meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van problemen op z’n minst bereid is die door te geven aan de diaconie. Ook als het mensen betreft die niet tot onze kerkelijke gemeente behoren.
De kerkdiensten worden opgenomen op cassettebandjes. Men kan deze kosteloos lenen (met dank aan Alie Stevens en Hein Kruider). Wilt u een bandje lenen neem dan contact op met een van de diakenen.
Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk, dit wordt verzorgd door Marian Cuppen en Marijke Schra. Voor de dienst wordt door de dienst doende kerkenraadsleden beslist bij wie de bloemen na de dienst worden bezorgd. Graag wil ik u vragen ook actief  mee te denken wie er ter bemoediging of als opsteker een bloemetje kan gebruiken (geef het aan ons door).
Met vriendelijke groet namens de diaconie,
Joop van Ittersum, secretaris.

Collecten

Jaarlijks stelt de diaconie een collecten- en giftenrooster vast. Ongeveer een derde van de collecten komt ten goede aan de eigen gemeente. Denk hierbij aan de paasattenties en de bloemen in de kerk. Het andere deel wordt gespreid over zoveel mogelijk verschillende terreinen, waarbij de diakenen zeker rekening houden met doelen en/of instanties waarmee de gemeente een bepaalde binding heeft.

Cassettebandjes

Er zijn in onze gemeente mensen die de kerkdienst niet kunnen bijwonen, hoewel zij dat graag zouden doen. Vraagt u dan bij uw wijkouderling naar de cassetteopname die iedere zondag van de dienst wordt gemaakt. Als u geregeld het bandje beluisterd blijft u zich toch verbonden voelen met uw kerk.

Van de zondagsschool

Een nieuw schooljaar, een nieuwe start van de zondagschool. Elke zondag is er in het Protestants Centrum, tussen 10.00 en 11.00 uur tijdens de kerkdienst zondagsschool/kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
Naast de gewone zondagochtenden waarop we een verhaal lezen, zingen, bidden, een spel doen en knutselen zijn er ook bijzondere diensten die we in de kerk meevieren. Eén van de hoogtepunten is het kinderkerstfeest. Aan de hand van een thema werken we van Advent naar het Kerstfeest toe. We bereiden het Kerstfeest samen met de kinderen voor. Met Palmpasen liep een grote groep kinderen met hun zelfgemaakte palmpasenstok door de kerk.
Het afgelopen jaar zijn we met het “uitje” naar de Orcidieeen Hoeve in Luttelgeest geweest. Met name het voeren van de lori’s (soort papegaaien) vonden de kinderen erg leuk.  Alle kinderen (en de begeleiding)  hebben het hier geweldig naar de zin gehad. Een leuke afsluiting van het zondagsschooljaar.
Afgelopen jaar nam Kyon Penning (de laatste Penning-telg van de vier die we op de zondagsschool hebben gehad) afscheid van de zondagsschool. In deze afscheidsdienst hebben we ook afscheid genomen van een aantal leidsters. Hester, Leonie en Jorma bedankt voor jullie geweldige inzet! Nieuwe leiding is dan ook zeer welkom en kan zich melden bij een van de leidsters.
De leiding van de zondagschool. Voor informatie kunt u o.a. terecht bij: Tanja Hetebrij: 362611.


De kerk als herberg

Op de tweede donderdag van oktober beginnen we voor het elfde seizoen met de maaltijden voor alleengaanden.
Alleengaanden uit Giethoorn, oud en jong, wel of niet bij een kerk behorend.
Het is fijn om te zien dat zoveel verschillende mensen door samen te eten een groep gaatvormen. Omzien naar elkaar, in gesprek gaan. Iemand die er niet is wordt gemist......
Afgelopen jaar hebben we een paar Kerkenraadsleden aan tafel mogen hebben die
eens mee konden maken hoe de sfeer bij ons is.
De gasten komen om 18.00 uur binnen druppelen en wie niet zelf kan komen wordt gehaald.
Er staat een schaaltje nootjes op tafel en er wordt een drankje ingeschonken.
Om half zeven gaan we aan tafel en we proberen elke keer wat lekkers op tafel te brengen.
Dat kan een drie gangen menu zijn met soep van Marian, vlees van Minie, Aardappelen van Janny en de groenten en niet te versmaden de toetjes van Geert en Jannie Wildeboer.
Ook een stamppottenbuffet en een erwten/bonensoep maaltijd doen het altijd goed.
Met kerst pakken we extra uit. Dat is traditioneel met rollade en peertjes en ijs na.
De laatste avond van het seizoen sluiten we af met pannenkoeken en dit jaar kwam de dochter van Minie en Thijs met haar groep voor ons zingen. We konden mee zingen en er werd zelfs gedanst!
De gasten boden ons,  als dank voor de gezellige avonden en het werk wat wij
doen, een prachtige plant aan en voor de heren een koker gevuld met noten.
 
Namens ons allemaal een hartelijke groet,
Marian Cuppen, Geert en Jannie Wildeboer, Minie en Thijs Miggels, Geert en
Janny Bakker.


Bloemen

   

 

Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk. Deze worden bij toerbeurt verzorgd door Marian Cuppen en Marijke Schra. Voor de dienst wordt door de dienst doende kerkenraadsleden beslist bij wie de bloemen na de dienst bezorgd zullen worden. Omdat wij niet altijd op de hoogte zijn van wie er ziek is of b.v. een operatie heeft ondergaan, willen wij ook u verzoeken met ons mee te denken wie als opsteker of ter bemoediging  een bloemetje kan gebruiken (geef het aan ons door).

Bijzondere dienstencommissie

2x per jaar wordt er door deze commissie een dienst georganiseerd, die "iets anders is, dan anders", van daar ook de naam: bijzondere dienstencommissie.
We gaan op zoek naar een predikant, of nodigen een groep uit die een gedeelte of de gehele dienst verzorgd.
Enkele keren per jaar komen we bij elkaar als groepje van 4 personen om deze diensten te regelen.
Samen proberen we er dan ook telkens weer ‘iets bijzonders van te maken".


Protestantse Vrijwilligers Dienst

          Je verdient te zijn
          Het beste dat je kunt zijn
          Jouw bestaan alleen al is schoonheid
          Je bent alles dat je zoekt 

Elk jaar opnieuw schrijf je een stukje voor de Klokkenstoel  over wat je als vereniging bezighoudt. We weten het allemaal wel, maar toch kan er in een jaar iets ten goede veranderd zijn: een  positief idee, een nieuw initiatief. Zo kwam er in oktober vorig jaar een vraag vanuit de kerkenraad en met name bij de ouderlingen weg of het goed was om de vergadering van oktober bij te mogen wonen om te weten hoe we werken en samen meer contact op te bouwen. Een goed plan. Truus, Minie en Tineke waren goed voorbereid door het stellen van allerlei vragen. Beide partijen legden hun werkwijze uit en stelden suggesties voor om zo goed mogelijk samen te werken. Dit alles werd als prettig ervaren. Bij elke vergadering wordt nu een ouderling uitgenodigd. Truus Appelo is het aanspreekpunt indien er wat overlegd moet worden. Van belang is dat we met elkaar problemen signaleren en daarop inspelen door hulp te bieden. De overheid gaat er steeds meer vanuit dat de zorg die mensen nodig hebben eerst en vooral uit directe omgeving komt: familieleden, buren en andere vrijwilligers. Niet iedereen heeft een sterk sociaal netwerk en dan kan de vraag ook bij de plaatselijke kerk binnen komen. Bij deze vergadering waren ook de vrijwilligers uitgenodigd die alleen met het verjaardagsbusje lopen. Op deze manier worden ze meer bij de PVD betrokken. Van beide kanten werd dit als positief ervaren en zij zullen 1 keer per jaar uitgenodigd worden.
Als groep komen we 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering, waarvan 1 keer een jaarvergadering is met een bestuursverkiezing. Dit jaar in mei trad onze voorzitter af. Betty had haar termijn er op zitten en was niet herkiesbaar. Ze had hier en daar als eens gepolst en gelukkig heeft Gerda Hensbergen zich beschikbaar gesteld, zodat we als een voltallig bestuur het nieuwe seizoen in gaan. Fijn om te weten dat het werk doorgaat. Bedankt Gerda. Na een voorzitterschap van 6 jaar hebben we van Betty afscheid genomen. Met een prevelementje en een tuinplant werd ze bedankt voor haar inzet en de plezierige wijze waarop ze het voorzitterschap hanteerde. Veel afgelachen, maar ook verdriet gedeeld. Griet Stevens had al eerder aangegeven dat ze als vrijwilligster van de PVD wilde stoppen. Griet is  sinds 1981 als HVD-ster begonnen. Ook van haar werd er afscheid genomen met een dankwoord voor haar inzet en medewerking en ook een mooie tuinplant. Verder kwamen de huishoudelijke zaken en financiën aan de orde. Deze werden in orde bevonden. Daar er een positief saldo op de bank staat is er besloten om iets voor de kerk aan te schaffen. Dat hoort u te zijner tijd.


Vrijwilligers:
Alie Knol                           Alie Miggels                 Betty Smit                  Gea Petter                  
Gerda Hensbergen             Gerri Harsevoort          Gerda Kuiper               Janny Bakker                
Janny Houwer              Marjolein Petter           Rola Besselse
Trijntje Piek

Vrijwilligers die alleen met het verjaardagsbusje en / of nieuwsbrief rond gaan:
Andries Otten    verzorgt  het Binnenpad.
Janneke Smit     verzorgt  het Zuiderpad en Langesteeg.
Karin Brunink   verzorgt  de Hylkemaweg en omgeving.
Gerrie Broer-Grootenhaar is contactpersoon voor het Eendrachtsplein.
Grietje Smit brengt de nieuwsbrief in haar wijk rond.   

 

Het is prettig om te weten naar wie men zich moet richten in geval van het doorgeven van berichten, omtrent ziekte, ziekenhuisopname enz. Vandaar dat we de gemeente opgedeeld hebben in wijken met de volgende contactpersonen voor desbetreffende wijk. Als volgt:
begin Beulakerweg tot aan Martha.  Alie Knol (362402)
Beulakerweg vanaf Martha tot aan de Hylkemaweg Janny Houwer (360244)
Molenweg- Noorderpad- Appensteeg Janny Bakker (361577)
nieuwbouw Noord en de nieuwbouw Midden Gerri Harsevoort  (361823)
Kerkweg  tot aan het Binnenpad Gerda Kuiper ( 361889)
Binnenpad en alles ten zuiden van de Hylkemaweg Betty Smit  (361491)
Dwarsgracht-Jonen-Jonenweg-  van der Goot Plantsoen -Cornelisgracht-Vosjacht Gea Petter (361636) en Trijntje Piek (361942)
Kanaaldijk en de J.van Nassauweg Kooiweg en Smallenweg Gerda Hensbergen (362275)

        
De commissie bestaat thans uit:
Gerda Hensbergen……voorzitter, aftredend in 2016
Janny Bakker………….penningmeester, aftredend in 2015
Marjolein Petter………secretaris, aftredend in 2014
Het bestuur bedankt een ieder voor haar/zijn inzet en de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. Door deze werkzaamheden te blijven doen, maar ook als gemeente  naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn, blijven we een gemeente in bloei. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd met een van ons contact opnemen.
Hartelijke groeten, namens alle vrijwilligers, Marjolein Petter.


ZWO
ICCO en Kerk in Actie
De zendings- en hulpverleningsactiviteiten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn sinds 1994 samengebracht in één organisatie: Kerk in Actie. De projecten zijn verdeeld over vijf programma’s: Zending, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. Het werk van Kerk in Actie wordt via collecten en giften volledig gedragen door de kerkelijke gemeentes. Sinds 2007 werkt Kerk in Actie nauw samen met ICCO, een protestants christelijke ontwikkelingsorganisatie die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid. Het programma Zending valt onder de verantwoordelijkheid van Kerk in Actie. Want hoewel ICCO zich verbonden weet met het protestantse gedachtegoed, kunnen overheidsgelden niet worden ingezet voor de verkondiging van het Evangelie. ICCO werkt samen met ondernemende mensen en bedrijven aan een beter bestaan en een stevige lokale economie in 44 landen. Ontwikkelingssamenwerking, maar net even anders. Zie www.icco.nl
Door onze gezamenlijke inzet kunnen we overal ter wereld ons inzetten voor jeugdwerk, missionaire activiteiten en kerkelijke partners ondersteunen in hun werk en hulp bieden waar nodig is.
Wat kunnen wij met elkaar voor deze gemeente als ZWO onderdeel betekenen?
Aan het begin van het kerkelijke jaar wordt een programma opgesteld. Voor het desbetreffende onderdeel stelt Kerk in Actie materiaal en thema’s beschikbaar.
De belangrijkste activiteiten zijn:
Aandacht schenken aan de Campagne gedurende de 40-dagen tijd.
Het verzorgen van de publicaties in het H.Z. rond de 5 zendingscollecten.
Paasgroetenactie.
Inzamelen en verkoop van postzegels en kaarten ( Annie de Lange )
Voedselbank. Zie informatie.
Project Zambia.                                                                                    
Uit wie bestaat de ZWO-commissie:                                      
Gerri Harsevoort………….penningmeester.
Griet Stevens……………..secretaris.
Marjolein Petter…………..voorzitter.
Onlangs hebben we tijdens de afscheidsdienst van fam. de Jong op zondag 30 juni afscheid genomen van Hester Tak en haar bedankt voor haar inzet gedurende de tijd dat zij onderdeel uitmaakte van de ZWO-commissie.

Uw aandacht voor de Voedselbank
Voor het komend najaar / winter is er behoefte aan winterkleding, voor zowel kinderen als volwassenen, maar ook schoeisel, laarzen, sjaals, wanten, enz. Verder textiel en linnengoed. Levensmiddelen die minimaal 3 maanden houdbaar zijn en overige producten, zoals: was- en schoonmaakmiddelen, tandpasta, zeep enz.  Een financiële bijdrage is ook welkom.
Bankrekening: Rabobank 1451.54.157 t.n.v. St. VoedselbankSteenwijkerland.
Een aantal keren per jaar worden er acties bij de deelnemende supermarkten in de omgeving gehouden t.b.v. de Voedselbank. Ook Gerri en ik zetten ons hier voor in en staan we een hele zaterdag bij Sjaak ter Schure. Dit verslag is van een vorig jaar in begin december.
 
Rond  9.00 uur werden we verwacht. We konden met ons karretje vlak achter de kassa terecht. Dat was een mooie plek, want zo konden de mensen de boodschappen na het afrekenen er zo in doen. Alleen zaten( zijn hier amper aan toegekomen)  we vlak bij de deur, waar de wind op stond en deze is toch heel wat keertjes open en dicht gegaan. Ik had voor de zekerheid een breiwerkje meegenomen, want ach als er niets te doen viel, kon ik me toch nog nuttig maken met iets. Nou vergeet het maar, we hebben niet stilgezeten. Elke keer als de deur openging: " Ga jij of zal ik gaan. Goed, dan neem ik de volgende die al weer binnen komt". Vriendelijk vragend en uitleg gevend over de actie. De mensen waren met de actie op de hoogte, want dit hadden ze in de krant gelezen en stonden er helemaal achter. We gaven ze het lijstje mee en daar we er eigenlijk te weinig gekregen hadden, vroegen we of we dit na afloop weer terug konden krijgen. " Ons bin zuunig" , zei een mevrouw.  Daar had ze gelijk in. Het resultaat was wel dat de lijstjes er op het laatst wel erg groezelig en kreukelig uit gingen zien. Voor veel mensen was het slecht te lezen, ondanks dat er velen toch een bril droegen. Dus ook voor mij. Advies: volgende keer het lettertype wat groter. Soms lazen we voor welke artikelen er op stonden. Dat werkte ook goed. We zijn snel aan het kopiëren gegaan, want anders hadden we niets meer om uit te delen. Nou, ons eerste karretje raakte al aardig vol. Ik had mijn camera meegenomen en nr: 1 werd er vol trots opgezet. Daar moest ik snel mee zijn, want Willem kwam op een gegeven moment met een paar kratten binnen om het spul op te halen. We vonden het eigenlijk wel jammer dat we weer met een leeg karretje moesten beginnen. Maar dat gevoel ging weer snel voorbij, want nr: 2 werd als maar voller. Tussendoor zagen we veel bekende dorpsgenoten en er was ook nog wel tijd voor een praatje. Deze actie had dus twee sociale kanten. Er was zelfs een meneer die wel in zeer korte tijd voor de derde keer een boodschap kwam doen en steeds even een praatje met ons maakte. Hij maakte zich bezorgd over onze houding en adviseerde ons wat rechterop te gaan staan. We stonden wat te leunen tegen de karretjes. Hij was ook nog zeer attent om een grote lege doos voor ons neer te zetten, want hij had gedacht dat al die boodschappen toch ook ergens in moesten. Dat is toch geweldig leuk. Er werd ons ook geld gegeven met de boodschap: kopen jullie er maar voor wat je nodig vind. Dit bedrag  liep op naar ruim  60 euro. Hier hebben we aan het eind van de actie de nodige boodschappen voor gekocht. Tussendoor hadden we het veel te druk met de mensen aan te schieten die binnen kwamen. We hadden bijna geen tijd om ons brood op te eten. Gelukkig kregen we een paar keer koffie en tussen de middag een warm saucijzenbroodje. Ondertussen groeide het aantal volle karretjes naar 3 en 4. Begin van de middag kwam Jurrien om de boodschappen mee te nemen. Dit vonden we zonde, want we wilden de  totale eindoogst op de foto zetten voor de website en voor een berichtje in het Gieters Ni'js. Hij zou later terugkomen. We hadden nog een paar uurtjes voor de boeg. Het eindresultaat mocht er wezen: in totaal 5 karretjes vol met boodschappen. Daarna kwam Jurrien en kon nu alles meenemen. Er zijn heel wat kratten gevuld om de mensen straks wat extra's aan te kunnen bieden met de feestdagen. Wij zijn het winkelend publiek dankbaar dat zij bereid geweest zijn om wat voor de voedselbank af te staan. We hebben met heel veel plezier en inzet aan deze actie meegedaan. Gerri had 's avonds geen stem meer over en was daardoor aardig rustig.
 
Dit jaar, in begin december, staan Gerri en ik  weer bij Sjaak en gaan we er van uit dat het net zo’n geweldige opbrengst wordt als de afgelopen keren.
Hartelijke groeten, namens de commissie, Marjolein Petter.

Amnesty Internationaal, schrijfgroep Giethoorn
 
Evenals voorgaande jaren willen we in deze Klokkenstoel  (en Kom over de Brug) ook nu weer informatie geven over een deel van het werk van Amnesty.
Voor de schrijfgroep in Giethoorn bestaat dit uit het schrijven van brieven. Nog steeds een belangrijk middel om misstanden onder de aandacht te brengen van de autoriteiten van
landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Veelal gaat het om een beroep te doen op de verantwoordelijken om actie te ondernemen tegen martelingen,
sexueel geweld, het onthouden van medische zorg of rechtsbijstand aan individuen of groepen.
Wij schrijven een keer per maand (m.u.v de zomermaanden en december) op de derde donderdagavond vanaf 8.00uur in het Prot. Centrum aan de Beulakerweg.
Voor voorbeeldbrieven wordt gezorgd, kosten zijn er niet aan verbonden, beide Gieterse kerken steunen ons financieel.
Ga bij uzelf eens na of u ook 1,5 uur in de maand vrij kunt maken om mee te doen, geen grote opgave toch…..?
Wicher Prins 0521 362000.

De Cantorij

We zijn dit jaar {2013) begonnen met  22 leden (7 sopranen, 6 alten, 4 tenoren en 5 bassen).
Al met al een redelijke verdeling, maar ja, ziekte, ongemak  en wat dies meer zij noopten soms tot afwezigheid en dan zijn we toch kwetsbaar  dus… aanvulling  blijft noodzakelijk.
We zijn overigens een zeer trouwe groep, die het alleen laat afweten als het echt niet anders kan.

 

    

We begonnen  met het repeteren van de Marcuspassie , die we samen met de gemeente uitvoerden op Goede Vrijdag, 29 maart jl.
Vervolgens leverden wij onze bijdrage aan de dienst van 9 juni. Dat was voor ons de laatste dienst in samenwerking met ds. De Jong .Dominee en dirigent zorgden samen voor de liturgie, de afstemming van de liederen op het thema van de dienst en dat zullen we nu missen. Hopelijk dat het ook in de toekomst weer  een goede samenwerking  zal worden tussen predikant en cantorij/dirigent.
Voor dit jaar staat nog op het programma medewerking aan de dienst op de startzondag, 29 september en  aan de dienst op 1e advent, 1 december a.s.
We hielden onze jaarvergadering op 18 februari. Daarin werd een rooster van aftreden van het bestuur vastgesteld : 3 jaar en een eventuele verlenging van nog drie jaar.
Een en ander heeft tot gevolg dat de  secretaris komend jaar aftredend zal zijn, het jaar daarop de penningmeester en in 2016 zijn de voorzitters aan de beurt.
Zoals gemeld: we zoeken nog steeds nieuwe leden. Wilt U eens komen kijken en luisteren:hoe we onder de inspirerende leiding van  onze dirigent, dhr.A Oudkerk, nieuwe liederen instuderen, dan bent u  van harte welkom op dinsdagavond tussen kwart voor acht en kwart voor tien.Misschien trekt U dat over de streep.
Bent U niet in de gelegenheid om mee te zingen, maar  vindt U het wel belangrijk dat we  blijven  zingen en meewerken aan de kerkdiensten, kunt U  ook een bijdrage storten op rekening 361296347 t.n.v. M.Petter, Beulakerweg 5 te Giethoorn, onder vermelding van “donatie  cantorij”. We hopen nog lang door te kunnen gaan.
Marian  Cuppen, secretaris.

Zangdiensten

Wat wordt er altijd mooi gezongen in onze kerk!
Zelfs de gastpredikanten geven ons hiervoor complimenten.
Dat we in de wekelijkse dienst liederen zingen die bij de preek
passen en meest uit het liedboek komen is natuurlijk fijn maar er zijn
nog zoveel meer mooie liederen.
Die zingen we dan in een zondagavonddienst!
Eigenlijk zouden we dit vaker moeten doen werd ons gezegd.
Twee keer per jaar was de opzet. Het blijkt dat er meer georganiseerd
word binnen de kerken en een datum stellen is daardoor niet zo makkelijk.
De koren of groep die we uitnodigen heeft ook dingen op het programma
maar we komen er altijd wel weer uit.
Wilt u een bepaald lied nog eens zingen of horen?
Wij horen het graag en zullen ons best hiervoor doen!
Gerri Harsevoort 361823 en Janny Bakker 361577.

Hervormde Vrouwen Groep ’KLIMOP’

Seizoen 2013/2014. 
De vrouwen groep `klimop` heeft  21 leden.  Zij komen één keer per maand op de woensdagavond bijeen in het  Protestants Centrum  van 19.30 – plm. 21.30 uur. De avonden beginnen met zingen, gebed en een meditatie. Na de pauze komen er allerlei ontspannende dingen aan de orde. Ons programma voor het komende winterseizoen ziet er als volgt uit:
 
18 september    Opening seizoen met uitstapje
16 oktober        De heer J. Wester  zal een dialezing verzorgen over de geschiedenis van Vollenhove
20 november     Dokter H.Tan komt met een assistente spreken over medicijnen gebruik
18 december     Kerstavond: word verzorgd door Dhr.K.de Lange en een zanggroep       
!5 januari          F.A. Weijs-Kroek uit St. Jansklooster. Zij vertelt verhalen in dialect
19 februari        Carlijn Knol uit Dwarsgracht zal vertellen over haar reis naar Oeganda
19 maart           Deze avond zal worden verzorgd door eigen leden
06 april             Paasviering
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling, kom gerust een keer!
Vanaf woensdag 16 oktober beginnen we weer om 19.30 uur.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden.
Voorz:  Mevrouw M.Cuppen Tel.   361478     
Secr.    Mevrouw G.Smit       Tel.   361837
Penn.   Mevrouw G.Stevens Tel.   361719

Bijzondere-Diensten-Commissie

Wij, als “Bijzondere-Diensten-Commissie” organiseren elk jaar 2 diensten. De ene keer wordt de dienst volledig verzorgd door een groep. En een andere keer geven we zelf, in samenwerking met een dominee en zanggroep, meer invulling aan de dienst. We hopen, door deze afwisseling, meerdere mensen te bereiken. De commissie bestaat momenteel uit Diny Smit, Jari Kiekebos, Ruth Appeloo en Marleen Winter. Indien u ideeën heeft wat betreft dominees, bands, groepen of thema’s, horen wij het graag!
Namens de Bijzondere-Diensten-Commissie, Marleen Winter. 

Feest van de Geest 2014

Ook in 2014 doen wij weer mee aan het kunstproject. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zullen wij en alle deelnemende kerken in de regio open zijn voor het publiek om de nieuw gemaakte, en op het Pinksterthema geïnspireerde kunst van de kunstenaars te laten zien.
De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.
In 2006 hebben we voor het eerst meegedaan, en dat was een groot succes. Vele bezoekers konden we ontvangen in onze kerk. Er waren twee kunstenaars die hun inspiraties lieten zien: Loes Stalpers en Marijke Traast. De gordijnen die in de kerk hangen zijn gemaakt door Marijke Traast. Zij werd geïnspireerd door het
bijbelverhaal: De Toren van Babel.
In 2008 hebben we voor de tweede keer meegedaan.
De kunstenaar die toen aan onze kerk was gekoppeld was Elja van der Graaf. Ze is gespecialiseerd in schilderijen mediterrane stads- en landschappen. Aantal bezoekers: 405.
In 2010 vond mevr. Nies Nijland-Pol in onze de kerk de inspiratie voor een kolossaal mobiel van zeilscheepjes en ook nog zeer kleurrijke schilderijen.     
Twee van deze schilderijen hangen in het Centrum.
“Geestdrift”, dat was het thema van Feest van de Geest in 2012. Lidwina Tan werd aan onze kerk gekoppeld en doorsprekend met ds. Wybren de Jong, kwamen ze samen op de omschrijvingen: drijven op vertrouwen, Heilig Hart en Alomvattende Liefde.
Ze maakte verschillende mandela’s waarbij ds. De Jong toepasselijke gedichten maakte. Aantal bezoekers: 275.
 
Om kunstenaars en predikanten/kerkgebouwen met elkaar in contact te brengen, wordt er eind september 2013 een rondgang gemaakt langs de deelnemende kerken.
De kunstenaar bepaalt naderhand met welke kerk hij/zij verder wil. Zijn dat er meer, dan wordt hier een oplossing voor gezocht. Maar het kan ook zijn dat er twee aan een kerk wordt gekoppeld. Dat is bij ons ook eenmaal gebeurd, namelijk in 2006.  We zijn benieuwd welke kunstenaar en vooral hoe zijn/haar inspiratie eruit komt te zien.
 
We hopen dat er volgend jaar ook weer voldoende enthousiaste vrijwilligers aanmelden om de bezoekers te ontvangen en te begeleiden. In het vroege voorjaar kunt u zich voor een dag(deel) aanmelden.
Het thema van Feest van de geest 2014 is bekend: “Vuur dat nooit meer dooft”. 
Janny Petter-Lutterop.

Het Protestants Centrum

De vakantie is voorbij, hopende dat iedereen heeft kunnen genieten, ieder op zijn of haar manier. We staan weer in de start blokken voor het winterseizoen. Hopelijk is er  voor iedere groep weer voldoende belangstelling om weer te beginnen. Wij doen dit samen met Lida Schaap. Samen hopen we voor iedereen op een goed jaar. Een groet  voor jullie allen van Thijs en Minie Miggels.

Het witte steentje

In openbaring 2 vers 17b staat geschreven;
Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven;
En Ik zal hem een wit steentje geven, en op dat steentje staat een
nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij alleen.
Naar aanleiding van deze tekst willen we de overledenen in onze gemeente een aards wit steentje geven met de doopnaam, de geboortedatum en sterfdatum erop dat we in de uitvaartdienst voor in de kerk op het gedachtenisplaatje leggen. Wanneer de herdenkingsdienst elders heeft plaatsgevonden, worden de nabestaanden voor de daaropvolgende zondag uitgenodigd in de eredienst om dan het witte steentje bij te leggen op het gedachtenisplaatje, als men dat op prijs stelt. De steen met de naam zal  tot aan de dienst  van de laatste zondag van het kerkelijk jaar daar blijven liggen. Zoals we een kaars branden voor de overledenen aan het eind van het kerkelijk jaar, zo geven we aan het begin van het kerkelijk jaar de steentjes met de aardse naam aan familieleden terug, wetende dat het niet een einde is maar een nieuw begin met een nieuwe naam.
                               HEER, HERINNER U DE NAMEN.


Lijst 80 plussers

Mevr. J. Post- Tieleman  De Berken 32   05 oktober 1925
Mevr. E. Bakker- Lassche  Beulakerweg 25  13 oktober 1932
Mevr. R. Scheffers - Winters  Nieuw Clarenberg  19 oktober 1927
Mevr. K. Visscher- Nysingh  De Berken 38   26 oktober 1923
Dhr. Buter  Kerkweg 34  16 november 1931

Mevr. N. Limburg- Mol  Beulakerweg 96  19 november 1919
Mevr. A. v/d Zandt- Tieleman Brink 2   19 december 1929
Dhr. A. Eker  Dwarsgracht 17  19 december 1933
Mevr. A. Piek- Smit   Ds. J.J. Ketstraat  21 december 1926

Mevr. E.R. Ket   Veldweg 1   13 januari 1924
Mevr. A. de Lange- Bruggen  Jonenweg 12   03 februari 1932
Dhr. K.W. Logchies   Veldweg 18   14 februari 1932
Mevr. J. Bakker- Santbergen  De Elzen 11   18 februari 1927
Dhr. J. Smit    Dwarsgracht 13  10 maart 1932

Mevr. H. Petter- Schra  Dwarsgracht 9   01 april 1930
Mevr. H. Knol- Spikman  De Wilgen 22   30 april 1923

Mevr. A. Bakker- Eker  De Wilgen 26   06 mei 1932
Mevr. J.H. Logchies- Rijks  Veldweg 18   16 mei 1930
Dhr. W. Schaaphok   Beulakerweg 74a  22 mei 1931
Mevr. J. ter Haar- Werkman  Kerkweg 12   24 mei 1932

Dhr. J. Petter   Dwarsgracht 52  07 juni 1932
Mevr. J. Petter- Oelius  De Elzen 13   18 juni 1920

Mevr. A. Heite- van Staden  Eendrachtsplein 6  13 juli 1932
Mevr. J. Oost- de Vries  Beulakerweg 59  25 augustus 1922
Dhr. H. ten Wolde   Beulakerweg 119  29 augustus 1932

Mevr. M. Cuppen- Overkleeft Beulakerweg 84  19 september 1932

Redactie "Onder de Klokkenstoel":

Eduard Hetebrij  
Beulakerweg 74
Tel: 362611
e-mail:

Thijs Miggels
De Elzen 2
Tel: 361893
e-mail: 
     
Margreet Smit
Beulakerweg 131c
Tel: 360000
e-mail:

Janny Bakker
Molenweg 35
Tel: 361577
e-mail:  

 

 
 
Laatste nieuwsbrief
met o.a. het preekrooster
 
 
Jaarthema

Duurzaamheid 
 
 
Uitleg Symbolische bloemschikking

zie nieuws
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.