PKN
Protestantse Gemeente Giethoorn
 
Onder de Klokkenstoel Onder de Klokkenstoel

  Deze informatiegids bevat alle gegevens over de activiteiten e.d. binnen onze gemeente.

De meest recente informatie vind u elke maand in de Nieuwsbrief en op de website (giethoorn.protestantsekerk.net).
Op de site worden wijzigingen en uitgebreide informatie vermeld.

In Het Zondagsblad vind u, en zondags in de dienst hoort u ook nog eens de laatste informatie.
Degenen die het cassettebandje krijgen hebben de informatie wat later.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage voor deze Klokkenstoel.
Als u nog onderwerpen mist dan horen wij dit graag van u en zullen deze dan in de volgende Klokkenstoel vermelden.

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,
de redactie


 

DE PREDIKANT
 

Sinds 22 juni jl. ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente Giethoorn. Dit is mijn derde gemeente, na het Achterhoekse Rekken en het Friese Echtenerbrug-Oosterzee. Ik ben geboren en getogen in Lochem. Na de middelbare school deed ik de PABO in Almelo en heb ik voor de klas gestaan in Wassenaar. Daar kwam het idee om theologie te gaan studeren en wilde ik dominee worden. Mijn hart ligt bij het pastoraat, diaconaat en het jeugdwerk.
Ons gezin (mijn man Richard, de kinderen Vincent en Frederique en ik) woont nu in de pastorie aan de Beulakerweg naast de kerk. Een prachtig plekje en een prima uitvalsbasis voor het gemeentewerk. 
Ik zie er naar uit om uw gemeente te leren kennen. U en jou persoonlijk, maar ook het reilen en zeilen van de commissies en werkgroepen binnen de gemeente. Mensen zijn op vele manieren bezig: men zingt, schrijft, bezoekt elkaar, eet met elkaar, zamelt geld in voor projecten dichtbij en ver weg en nog veel meer.  
Wij zijn kerk binnen het dorp, de regio en de wereld.  Het geloof is onze inspiratiebron en ik hoop daar een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.
 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is dit seizoen: "Vieren en verbinden". Wanneer je dankbaar en blij bent, valt er iets te vieren. Maar ook bij verdriet, schrik en boosheid kunnen samenkomsten heel waardevol zijn. Ervaringen die gedeeld worden, brengen verbindingen tot stand.  De wekelijkse erediensten mogen vieringen zijn waar jong en oud iets kunnen beleven. De ene keer zul je geraakt worden door een lied dat wij samen zingen, een andere keer is het een gebed of de woorden uit de bijbel, die aanspreken. Naast de kerkdiensten zijn er echter nog genoeg andere mogelijkheden om verbindend bezig te zijn.
Dit seizoen zullen wij gebruik gaan maken van het nieuwe liedboek. Een kleurrijk geheel aan liederen, waarvan wij de komende tijd  nieuwe liederen zullen leren, maar de oude bekende liederen zullen wij ook blijven zingen.
Ik hoop, dat er met velen een  verbinding tot stand komt waarop voort gebouwd kan worden. Een verbinding die gevoed wordt door het verbond, dat God met ons is aangegaan. Een verbond op basis van geloof, hoop en liefde.
Omdat ik voor 50% werk, zal ik ook mijn vrije dagen hebben. Dit zijn: maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag. Over het algemeen ben ik 's ochtends van 8.30-10.00 uur thuis en kunt u mij dan bereiken.
 
ds. A. van Waard - Pieterse
Tel.: 0521-853443, e-mail:

OUDERLINGEN
 
Ambtsdrager anno 21e eeuw.
 
Er zijn veel vragen rond het ambt. De scriba van de generale synode, dhr. A. Plaisir heeft hierover brieven geschreven en naar de kerkelijke gemeenten gestuurd om hierover na te denken.
 
Hoe zouden we het ambt van ambtsdrager kunnen definiëren? 
Een ambtsdrager is geen ambtenaar. Een ambtsdrager is iemand die als persoon instaat voor wat hij of zij zegt of doet. Dus niet iemand die iets uitvoert omdat het opgedragen is. Nee, een ambtsdrager is een gemeentelid die ons voorgaat op de weg van Christus, in woord en daad.
Ambten en ambtsdragers zijn met elkaar geen servicebureau. Ze zijn wel diensten en dienaren. Een ambtsdrager helpt de gemeenteleden te doen waar gemeenteleden voor bedoeld zijn. Gemeenteleden zijn mondig, geloven zelf, hebben zelf een roeping. Ze hebben  ook een ambt, n.l.: het ambt van alle gelovigen. De kerk is van de Heer of te wel de kerk is van ons allen. Een ambtsdrager loopt je niet voor de voeten, maar loopt voor je uit en stimuleert je de weg van de Heer te gaan. Hij / zij ziet er op toe dat de gemeente “christelijk“ is en kwaliteit heeft. Dus een gemeenschap met zorg voor elkaar en met oog voor de mensen om ons heen.
Ambten en ambtsdragers zijn obstakels. Ze helpen te voorkomen dat we in vreemd water terecht komen. Je kunt ook zeggen dat ambtsdragers vingers zijn die naar de Heer wijzen van wie wij alles te verwachten hebben. Zij zetten de verkondiging van de apostelen voort. Met elkaar zijn we kerk van de Heer.
Ambten en ambtsdragers zijn bindgaren. Zij drukken uit dat we bij elkaar horen en niet voor ons zelf moeten beginnen. We horen bij elkaar in de gemeente, maar ook tussen de gemeente. Zij staan voor verbinding. We hebben de ambten nodig, anders vallen we als los zand uit elkaar. Anders vechten we elkaar de tent uit. Dat moet niet gebeuren. Vandaar de ambtsdragers. 
Als we bovenstaande in ogenschouw nemen  is het van groot belang voor een gemeente dat ambtsdragers goed kunnen functioneren. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de toekomst van onze gemeente. Ook al zijn er landelijk afnemende aantallen kerkleden, minder kerkgangers, minder ambtsdragers, minder geld en minder tijd om aan de opbouw van de kerk te besteden. De kerk mag zich niet laten meeslepen in een deprimerende ondergangsstemming.  We leven vanuit het licht van de belofte van het Koninkrijk. Daardoor kan de kerk naar zich zelf kijken en d.m.v. het geheim van het geloof laten zien wat je beweegt en  zichtbaar  maken wat de kerk te bieden heeft.
 
Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden mens-medemens-naaste.

Het functioneren van het ambt van ouderling in onze gemeente:
Binnen onze gemeente zijn 3 ouderlingen actief die samen het ouderlingenambt vervullen. De namen van de ouderlingen zijn: Truus Appelo, Minie Kruider en Marjolein Petter. De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. Elke ouderling heeft haar wijk, maar hier kan vanaf geweken worden door elkaar aan te vullen indien nodig is. Op het moment is er nog een openstaande vacature en zijn we dringend op zoek naar een nieuwe ouderling.
 
Wat houdt het ambt van ouderling in:
 
Uitvoerende taak als ambtsdrager tijdens de eredienst. Voor de dienst wordt er door de ouderling een consistoriegebed gebeden te midden van de overige ambtsdragers en predikant. De ouderling begeleidt de predikant ( ook tijdens een rouwdienst en bij een huwelijk ) en zorgt voor de afkondigingen en het welkom heten. De informatie voor de afkondigingen wordt o.a. uit het HZ gehaald of wat we aangereikt krijgen uit de gemeente. We worden graag op de hoogte gehouden van wat er binnen de gemeente speelt, zoals: geboorte, ziekte, overlijden, ziekenhuisopname, huwelijk,  nieuws over jongeren, activiteiten enz. Op deze manier wordt de betrokkenheid in de gemeente vergroot en kun je elkaar kracht en steun geven door medeleven te tonen, wanneer dat wenselijk is. Zo blijven we een gemeente in bloei.
Bestuurlijke taak in de kerkenraad. Dit houdt in dat we zo’n 8 vergaderingen per jaar bijwonen. Voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering  komt het moderamen bij elkaar, waar ook een ouderling zitting in heeft. Hier wordt de agenda opgesteld en nadien met elkaar nagedacht over de voortgang van de kerkelijke organisatie en het dragen van de  verantwoording  voor het wel en wee binnen de gemeente.
Huisbezoek afleggen.  Er kunnen zich situaties voordoen dat het bezoek van een ouderling wenselijk is. Dit kan zijn bij: geboorte, ziekte, rouw, huwelijk of andere gebeurtenissen.
Planning en organisatie van de gemeenschapsbevorderende activiteiten. In overleg en samenwerking met de predikant organiseren we diverse activiteiten, zoals: groothuisbezoek, wijkavonden, gemeenteavond, ouderenmiddag, catechisatie, Bijbelmeditatie in Zonnewiede en andere eenmalige activiteiten buiten het kerkbezoek om, zodat mensen om ons heen ook betrokken zijn bij onze gemeente.
Contact PVD. Een ouderling woont hun vergaderingen bij.  Door samen te werken met de PVD dames blijven we op de hoogte van hun activiteiten, zodat we in goed overleg de nodige informatie aan elkaar kunnen doorgeven.
Het stimuleren van jonge mensen in onze gemeente om hen bij het geloof te betrekken.

Ouderling gezocht!
we hopen van harte dat iemand uit onze gemeente zich geroepen voelt omons team te komen versterken! Het is een prachtige, uitdagende taak  met een belangrijke eigen inbreng in het goed functioneren en stimuleren van de gemeente. Wie durft deze uitdaging op te pakken??
 
Hartelijke groeten, namens de ouderlingen, Truus, Minie en Marjolein.

De indeling van de wijken:
WIJK 1 (noord-west en polder)  Marjolein Petter, tel. 361718
Appensteeg
Molenweg
Noorderpad
Beulakerweg oneven 1-133 (tot hylkemaweg)
Beulakerweg even 2-108
De Wilgen
Jan van Nassauweg
Kooiweg
Kapelweg
Thijssengracht
Smalleweg
Kanaaldijk
Sleedoorn
Hazelaar
Brem

WIJK 2 (noordoost)  Truus Appelo tel.360018
Kerkweg
Brink
Brinklaan
Veldweg
Sportlaan
De Berken
De Elzen
Essendreef
Binnenpad oneven 1-71
Binnenpad even 1-48
Ds. J.J. Ketstraat, inclusief Zonnewiede
Meester Hofstraat
Meester Hoekstraweg

WIJK 3 (Dwarsgracht en Zuid)  Minie Kruider tel. 362728
Dwarsgracht
Oude Kerkweg 2
Jonenweg
Vosjacht
Van der Gootplantsoen
Cornelisgracht
De Rietlanden
Beulakerweg oneven 135 en +
Beulakerweg even 110 en +
Binnenpad oneven 73 en +
Binnenpad even 50 en +
Eendrachtsplein (boven de spar)
B. Warnersweg
Langesteeg
Zuiderpad                                                                                                                                  
Ds.T.O. Hylkemaweg
 


Geef vrede door van hand tot hand
 
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
 
Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
 
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
 
De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.
 
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
 

                                                          Fred Kaan

ACTIE KERKBALANS 2014                             
 
In januari van dit jaar is er een toezegging gedaan voor de actie Kerkbalans van € 34.480,--. Wat weer iets lager was dan vorig jaar. Helaas hebben we niet van iedere trouwe kerkbalans- betaler een toezegging ontvangen.
Indien u nog een envelop hebt liggen, mag u ook het bedrag direct overmaken op onze bankrekening. U hoeft dus niet te wachten tot deze opgehaald wordt.
Op dit moment (18 augustus 2014) is daarvan € 23.792,-- ontvangen.
Er dient dus dit jaar nog € 10.688,-- overgemaakt te worden. Gelukkig maken steeds meer mensen gebruik van de doorlopende automatische incasso zodat beter in te schatten is wanneer er geld binnen komt.
Degene die geen incasso hebben ingevuld verzoek ik de verschuldigde bijdrage tijdig over te maken. Indien gewenst kan ik alsnog een incasso doen. Geef even een seintje via mijn emailadres (heb ik direct een schriftelijke machtiging).
We vertrouwen erop dat iedereen voor het eind van het jaar zijn of haar bijdrage overgemaakt heeft.
Graag noem ik nog even het bankrekeningnummer: NL69 RABO 0322 0010 80.

Dick van Marle


MACHTIGINGEN
 
Dit jaar liep de incasso’s in het begin moeizaam door de overgang naar Sepa incasso. Gelukkig gaat het nu steeds beter.
 
Mocht u ook ons willen machtigen dan kunt u dat ook aan mij doorgeven door een mailtje te sturen naar .
 
Voordelen zijn:
- U vergeet uw bijdrage niet te betalen
- U heeft er geen omkijken naar
- U kunt een doorlopende machtiging altijd terug laten boeken binnen 56 dagen
- Voor  onze gemeente goedkoper
- Administratief veel eenvoudiger
- De vrijwilligers hebben er minder werk van
- Een andere reden kan nog zijn dat binnenkort er geen acceptgirokaarten meer bestaan. U dient dan zelf alles over te maken. 

Indien u zelf een bedrag overmaakt zet er dan een duidelijke omschrijving bij, omdat het met de invoer van Sepa voor mij veel moeilijker geworden is van wie een bedrag afkomstig is. Graag straatnaam en welke bijdrage er overgemaakt wordt.
 
Ik dank jullie bij voorbaat.
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Dick van Marle

Toelichting op de tarieven voor het gebruik van de kerk
 
Er blijkt nogal onduidelijkheid te zijn wat er betaald moet worden als er gebruik gemaakt wordt van de kerk en dominee ten behoeve van een begrafenis.
Sedert 2008 hanteert het college van kerkrentmeesters de volgende tarieven:
Indien men een voldoende betalend lid is van de gemeente betaalt men niets bij zowel een begrafenis, crematie of huwelijk.
Betaalt men echter niet of weinig dan betaalt men voor de:
Kerk               € 250,-
Dominee         € 300,-
Deze bedragen zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen waarbij rekening gehouden wordt met de uren die een dominee nodig is voor voorbereiding, gesprekken enz.
 
Wanneer betaalt iemand nu weinig. Ook daar is een richtlijn voor: als men gemiddeld €  200,-  per jaar aan de kerkbalans bijdraagt is men voldoende betalend lid.
Natuurlijk kijken de kerkrentmeesters niet alleen naar de financiën, als het altijd een meelevend lid geweest is, kan men van de richtlijnen afwijken.
 
Ik hoop dat hiermee wat duidelijkheid geschept is wanneer er wel en geen kosten berekend worden bij een begrafenis.
 
Namens het college van kerkrentmeesters,
Dick van Marle

COLLECTEBONNEN
 
Wilt u gebruik maken van collectebonnen dan kunt u deze tijdens het koffiedrinken op zondag na de dienst bij mij verkrijgen.
De prijs is € 15,00 voor een kaart met 25 bonnen á 60 cent.
Het gebruik van bonnen is niet alleen gemakkelijk (zoeken naar muntgeld) maar levert door belastingaftrek ook nog eens voordeel op: zou u 1 euro in de collecte willen doen, geeft u nu 1,20 aan bonnen. Door de belastingaftrek (bij 34%) betaald u feitelijk 79 cent. De kerk ontvangt 1,20.
De kaarten kunt u ook vooraf bestellen of bij mij thuis afhalen.
 
Met vriendelijke groet,
Marijke Schra,
Molenweg 13
Tel: 0521-362394

DE DIACONIE
 
De diaconie bestaat uit 4 personen (momenteel is er nog 1 plaats vacant):
Henri Smit - voorzitter,  Henk Smit – penningmeester en Wim Hensbergen.
Een belangrijke taak van de gemeente is de zorg voor mensen die, op wat voor manier dan ook, in de knel zijn komen te zitten. Het is met name de diaconie (diaconie betekent “dienst”) die deze zorg zo goed mogelijk regelt en de gemeenteleden zo veel mogelijk hierbij betrekt. Jaarlijks stelt de diaconie een collecten- en giftenrooster vast. Ongeveer een derde komt ten goede aan de eigen gemeente (paas-attenties en bloemen in de kerk), twee derde gaat naar diverse doelen.
Vroeger was de taak van de diaconie vooral de zorg voor de armen, maar tegenwoordig is die taak veel breder: niet alleen wie financieel in de problemen is geraakt, maar ook zij die bijvoorbeeld  door ziekte, verslaving, werkloosheid, discriminatie, hongersnood, (oorlogs)conflicten en rampen hulp nodig hebben, moeten een beroep op de diaconie kunnen doen. Het diaconaat is dus een taak van de hele gemeente en zeker in een tijd van een wat terugtredende en bezuinigende overheid, die d.m.v. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de zorgende taken wat meer bij de burgers wil leggen, is het van belang dat ieder gemeentelid zich verantwoordelijk weet voor zijn naaste in nood en bij het signaleren van problemen op z’n minst bereid is die door te geven aan de diaconie. Ook als het mensen betreft die niet tot onze kerkelijke gemeente behoren.
De kerkdiensten worden opgenomen op cassettebandjes. Men kan deze kosteloos lenen (met dank aan Alie Stevens en Hein Kruider). Wilt u een bandje lenen neem dan contact op met een van de diakenen.
Iedere zondag staan er bloemen voor in de kerk, dit wordt verzorgd door Marian Cuppen en Marijke Schra. Vóór de dienst wordt door de dienst doende kerkenraadsleden beslist bij wie de bloemen na de dienst worden bezorgd.
Graag wil ik u vragen ook actief  mee te denken wie er ter bemoediging of als opsteker een bloemetje kan gebruiken. Geef het aan ons door.
 
Met vriendelijke groet, namens de diaconie,
Wim Hensbergen

VAN DE ZONDAGSSCHOOL
 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start van de zondagschool.
Elke zondag is er in het Protestants Centrum, tussen 10.00 en 11.00 uur
tijdens de kerkdienst zondagsschool/kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Naast de gewone zondagochtenden waarop we een verhaal lezen, zingen, bidden, een spel doen  en knutselen zijn er ook bijzondere diensten die we in de kerk meevieren.  Eén van de hoogtepunten is het kinderkerstfeest. Aan de hand van een thema werken we van Advent naar het Kerstfeest toe.
We bereiden het Kerstfeest samen met de kinderen voor. Met Palmpasen liep een grote groep kinderen met hun zelfgemaakte palmpasenstok door de kerk.
Nieuwe leiding is zeer welkom en kan zich melden bij een van de leidsters.
 
Voor informatie kunt u o.a. terecht bij: Hilga Knol, tel.: 360140.

BIJZONDERE DIENSTENCOMMISSIE

De Bijzondere Diensten Commissie organiseert twee keer per jaar een dienst met een bijzonder karakter. 
De diensten zijn opgebouwd rondom een thema. Hierbij wordt o.a gebruik gemaakt van gedichten, gebeden, een  gospelkoor, een muziekband of  theater. Ook gemeenteleden kunnen ingeschakeld worden om een andere invulling te geven aan deze dienst.
 
De thema’s en liederen voor de erediensten worden door de commissie, samen met de predikant (eventueel met de organist), bepaald.
Doelstelling van de commissie is om met de diensten een bredere doelgroep te bereiken, van jong tot oud, zowel van binnen als buiten de Protestantse gemeente Giethoorn. 
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: Marleen Winters, Diny Smit en Ruth Appelo. Helaas gaan binnenkort Marleen en Diny de commissie verlaten. Via deze "Klokkenstoel" willen wij mensen oproepen, die interesse hebben om slechts twee keer per jaar mee te werken aan het organiseren van deze diensten.
Je kunt je opgeven via mailadres:

ACTIVITEITENCOMMISSIE
 
Het afgelopen seizoen zijn we actief geweest met o.a. een barbecue, een sjoel- en schietavond en een snertactie. Wij, als commissie, hebben het heel positief ervaren en deze activiteiten zorgden ook nog voor een mooie opbrengst voor de kerk . Ook voor het komende seizoen staan er weer verschillende dingen op het programma: een spelletjesavond, een snertactie en een gezellige avond, dus weer voor elk wat wils. Maar voor deze activiteiten hebben wij wel hulp van gemeenteleden nodig, want wij kunnen het als commissie niet alleen.
 
De familie van Ittersum is verhuisd en omdat Jorma onze penningmeester was, is dat dus  een dubbel  verlies voor onze commissie. Langs deze weg willen wij Jorma en familie hartelijk  bedanken voor hun inzet voor de activiteitencommissie. We  hopen dat jullie daar als gezin gauw jullie draai zullen vinden.
 
Maar wij zagen graag deze lege plek in de commissie weer ingevuld. Dus wie meldt zich aan om onze groep te komen versterken? Aanmelden kan bij Minie Miggels (tel: 361893).
Wij, als commissie, gaan er weer tegenaan en wensen iedereen een prettig winterseizoen.
 
Minnie Miggels, Niels Torensma, Jan Smit, Ruth Appelo,
Miep Korthoef, Minie Kruider, Albert Doeve.

BLOEMENGROET

Elk jaar vóór Pasen brengen we alle mensen in Giethoorn een bloemetje. Dit doen we samen met de doopsgezinde gemeente. We gaan met vele vrijwilligers op pad. De giften die we krijgen drukken de kosten hiervan.
Het is heel dankbaar werk. Lijkt het je ook wat om één keer per jaar een uurtje te helpen bel me gerust.
Vriendelijke groeten, Gerda Kuiper

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST

    De PVD is ervoor om aandacht te besteden aan het lief en leed van onze gemeenteleden.
Wij hebben hiervoor wel de hulp nodig van de mensen om ons heen die kunnen signaleren, zodat wij hierop kunnen inspelen door hulp te bieden, een attentie te bezorgen of alleen maar een luisterend oor te hebben.

Het is prettig om te weten naar wie men zich moet richten in geval van het doorgeven van berichten, omtrent ziekte, ziekenhuisopname enz.
Vandaar dat we de gemeente opgedeeld hebben in wijken met de volgende contact personen voor desbetreffende wijk:

begin Beulakerweg tot aan Martha Alie Knol 362402  
Beulakerweg vanaf Martha tot aan de Hylkemaweg Jannie Houwer 360244  
Molenweg- Noorderpad - Appensteeg Janny Bakker 361577  
nieuwbouw Noord en de nieuwbouw Midden Gerri Harsevoort 361823  
Kerkweg vanaf: J. ten Wolde tot aan het Binnenpad Gerda Kuiper 361889  
Binnenpad en alles ten zuiden van de Hylkemaweg Betty Smit 361491  
Dwarsgracht, Jonen, Jonenweg, Cornelisgracht, Vosjacht Gea Petter en 361636  
  Trijntje Piek 361942  
Kanaaldijk, J. van Nassauweg, Kooiweg, Smallenweg Gerda Hensbergen 362275  

Als groep komen we 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering, waarvan 1 keer een jaarvergadering met een bestuursverkiezing.  
Deze keer moesten wij afscheid nemen van Marjolein Petter als bestuurslid. Ze heeft in 2 termijnen van 3 jaar de functie van secretaris op zich genomen en is niet meer herkiesbaar.
Bedankt, Marjolein, we zullen je creatieve initiatieven zeker missen.
Gelukkig blijft Marjolein zich nog steeds inzetten als vrijwilliger bij onze PVD.
Rola Besselse heeft zich beschikbaar gesteld, dus we kunnen als voltallig bestuur het nieuwe seizoen in gaan.
 
Ook kwamen er tijdens deze jaarvergadering de huishoudelijke zaken en financiën aan de orde. Deze werden in orde bevonden.
Het afgelopen jaar is er besloten, gezien het positieve saldo, een tafel te laten vervaardigen voor in de kerk waar de kandelaar en de bloemen op kunnen staan. Wij zijn heel tevreden met het resultaat.
Alle vrijwilligers hebben voor hun bijdrage in dit afgelopen jaar een kleine attentie gekregen.
 
Vrijwilligers:
Alie Knol, Alie Miggels, Betty Smit, Gea Petter, Janny Houwer, Marjolein Petter, Trijntje Piek, Gerri Harsevoort, Gerda Kuiper, Janny Bakker,  Gerda Hensbergen, Rola Besselse.

Vrijwilligers die alleen met het verjaardagsbusje en/of nieuwsbrief rond gaan:
Andries Otten verzorgt het Binnenpad.
Janneke Smit verzorgt het Zuiderpad en Langesteeg.
Karin Brunink verzorgt de Hylkemaweg en omgeving.
Gerrie Broer-Grootenhaar is contactpersoon voor het Eendrachtsplein.
Grietje Smit brengt de nieuwsbrief in haar wijk rond.

De commissie bestaat uit:      
Gerda Hensbergen voorzitter aftredend in 2016 tel. nr.: 362275
Janny Bakker penningmeester aftredend in 2015 tel. nr.: 361577
Rola Besselse secretaris aftredend in 2017 tel. nr.: 344266

E-mail:

Het bestuur bedankt iedereen voor haar/zijn inzet en de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn, blijven we een actieve en levende gemeente. Als u nog vragen heeft kunt u altijd met een van ons contact opnemen.
 
Het leven heeft mij dag aan dag
heel duidelijk laten blijken
De mooiste dingen die je ziet
die zie je zonder te kijken
Ze blijven bij je bovendien
je hebt ze met je hart gezien

Toon Hermans

 
Een hartelijke groet van al onze vrijwilligers.

ZANGDIENSTEN
 
In het afgelopen jaar is het er niet van gekomen om een zangdienst te organiseren.
In de maand november waren we rond met een programma in samenwerking met
“de Cantorij” van onze gemeente en op het laatst kon de dirigent niet.
 
In het voorjaar hadden we een datum en overleed onze vaste organist de heer Wim Keuter.
Gerri en ik hadden toen de aardigheid er af.
Mocht er iemand zijn die de zangdienst nieuw leven in kan blazen dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Gerri Harsevoort en Janny Bakker

LIJST 80-PLUSSERS

2014
Mevr. J. Post Tieleman, De Berken 32, 5 okober 1925
Mevr. E. Bakker – Lassche, Beulakerweg 25, 13 oktober 1932
Dhr. H. Prinsen, Beulakerweg 87, 22 oktober 1934
Mevr. K. Visscher – Nijsingh, De Berken 38, 26 oktober 1923
Dhr. H. Buter, Kerkweg 34, 16 november 1931
Mevr. N. Limburg – Mol, Beulakerweg 96, 19 november 1919
Mevr. A. v.d. Zandt – Tieleman, Brink 2, 19 december 1929
Dhr. A. Eker, Dwarsgracht 17, 19 december 1933
Mevr. A. Piek – Smit, Zonnewiede, 21 december 1926


2015
Mevr. E.R. Ket, Veldweg 1, 13 januari 1924
Dhr. P. Bakker, Beulakerweg 25, 13 januari 1934
Mevr. A. de Lange – Bruggen, Jonenweg 12, 3 februari 1932
Dhr. K.W. Logchies, Veldweg 18, 14 februari 1932
Mevr. J. Bakker – Santbergen, De Elzen 11, 18 februari 1927
Dhr. J. Smit, Dwarsgracht 13, 10 maart 1932
Mevr. H. Petter – Schra, Dwarsgracht 9, 1 april 1930
Mevr. H. Knol – Spikman, De Wilgen 22, 30 april 1923
Mevr. J.H. Loghies – Rijks, Veldweg 18, 16 mei 1930
Dhr. W. Schaaphok, Beulakerweg 74a, 22 mei 1931
Mevr. J. ter Haar – Werkman, Kerkweg 12, 24 mei 1932
Dhr. J. Petter, Dwarsgracht 52, 7 juni 1932
Mevr. G. Stevens – Nijenhuis, Kerkweg 7, 16 juni 1935
Mevr. J. Petter – Oelius, Zonnewiede, 18 juni 1920
Mevr. A. Heite – Van Staden, Eendrachtsplein 6, 13 juli 1932
Mevr. G. Broer – Grootenhaar, Eendrachtsplein 28, 8 augustus 1935
Mevr. A. de Bruijn – Visser, Kerkweg 14, 11 augustus 1934
Dhr. A. ten Wolde, Beulakerweg 119, 29 augustus 1932
Mevr. E. Smink – Huisman, Beulakerweg 93, 18 september 1935
Mevr. M. Cuppen – Overkleeft, Beulakerweg 84, 19 september 1932
Mevr. A. Heemskerk, Binnenpad 18, 20 september 1934


 ZWO
                                                                                                         
Ontwikkelingshulp anno NU in de vorm van microkredieten.
 
Ontwikkelingshulp is in essentie hulp om iets te ontwikkelen. Om iets in gang te zetten. Zodat we mensen onafhankelijk maken van hulp. Dat begint door mensen niet als zielig te zien, maar als gelijkwaardige te behandelen. Door ze met respect te benaderen en te luisteren naar hun wensen, zonder vooringenomen stellingen.
 
Er zijn verschillende vormen en werkwijze van microfinancieringsinstituten. Van de sociaal ethische beleggingsfondsen is Oikocredit Nederland Fonds de oudste en grootste particuliere verstrekker die met hun toevertrouwde gelden kredieten verlenen in ontwikkelingslanden.
Een fonds met een missie dat investeert in mensen. Al bijna 40 jaar gaat Oikocredit de strijd aan tegen armoede. De ervaring heeft geleerd dat microkrediet een uitermate effectieve en duurzame manier is om mensen te helpen. Het biedt ze de kans een menswaardig bestaan op te bouwen. Bij het verstrekken van een lening wordt er niet gekeken naar geloofsovertuiging, levensvisie, leeftijd of sekse. Alle mensen zijn gelijk. Het gaat om het versterken van menswaardigheid. Banken in ontwikkelinglanden geven arme mensen vaak geen lening, omdat ze geen onderpand hebben. Zo blijft een vicieuze cirkel van armoede bestaan. Door ervaring en een netwerk van partners en lokale kantoren kan Oikocredit hen helpen. Zij biedt via microkredietinstellingen, kapitaal en ondersteuning. Lenen in plaats van geven zorgt voor meer zelfvertrouwen. Arme mensen zijn in staat om met een lening hun lot in eigen hand te nemen en hun levensomstandigheden te verbeteren door met een microkrediet een eigen onderneming op te zetten. Vaak kan na een aantal maanden de 1e  lening, die gebruikt is om te investeren, al weer terugbetaald worden. Zo kunnen er  verschillende leningen verstrekt worden totdat de onderneming zonder hulp rendabel draait. Het zijn vooral vrouwen die een lening zoeken om een bedrijf te kunnen starten. Dat komt omdat zij de economische verantwoordelijkheid dragen voor het gezin en de familie. De vrouwen die hun krediet via Oikocredit Nederland Fonds verkregen hebben zijn nu in staat om te voorzien in hun levensbehoeften. Dat is ontwikkelinghulp anno NU. Het is letterlijk en figuurlijk hulp bieden om iets te ontwikkelen. Om iets in gang te zetten.
 
Wat kunnen wij met elkaar voor deze gemeente als ZWO onderdeel betekenen?
Aan het begin van het kerkelijke jaar wordt een programma opgesteld. Voor het desbetreffende onderdeel stelt Kerk in Actie materiaal en thema’s beschikbaar.
 
De belangrijkste activiteiten zijn:
 
- Aandacht schenken aan de Campagne gedurende de 40-dagen tijd.
- Het verzorgen van de publicaties in het H.Z. rond de 5 zendingscollecten.
- Paasgroetenactie.
- Inzamelen en verkoop van postzegels en kaarten ( Annie de Lange )
- Voedselbank. Zie informatie.
- Project 

De ZWO-commissie bestaat uit:                                      
Gerri Harsevoort………….penningmeester.                       
Griet Stevens………………secretaris.
Marjolein Petter…………..voorzitter.

Postzegels en kaarten: wat levert het op?
Een ontmoeting met Annie de Lange.
Al pratend bij de koffie legt Annie haar werkmethode uit, met voorafgaand een rondleiding door haar schuurtje. De ontvangen kaarten en postzegels voor het Zendingswerk van Kerk in Actie worden op twee manieren verkregen en door haar verwerkt.
 
- Gemeenteleden kunnen ansichtkaarten met en zonder postzegels en enveloppen met postzegels in de melkbus in het Protestants Centrum deponeren. Niet alle kaarten zijn geschikt. Kaarten met b.v. afbeeldingen van Anton Pieck, Rien Poort Vliet, Rie Kramer, Anne Geddes en Marjolein Bastin leveren geld op. Deze worden op speciale beurzen verkocht, maar ook via Marktplaats. De postzegels van de enveloppen die zij gebruiken kan, worden door Annie afgeweekt en gesorteerd in albums. Ook maakt ze mooie mapjes die op thema zijn uitgezocht. De postzegels uit de albums verkoopt ze per stuk, de mapjes hebben een eigen prijs.
- Zelfgemaakte kaarten. Voor veel creatievelingen een hobby waar je niet genoeg van kunt krijgen. Maar als je hobby je uit de hand loopt, wat doe je dan met al je kaarten?Breng ze maar naar Annie. Zij verkoopt ze in haar stalletje voor het goede doel. Vorig jaar 2013 hebben alle kaarten en postzegels 250,00 euro opgebracht. Dit jaar, vanaf januari tot en met eind juli is er weer voor 195,00 euro verkocht. Een coördinator haalt de ansichtkaarten, overgebleven postzegels en het geld bij Annie op.
Landelijk werd er in 2013 voor het Zendingswerk een totaal bedrag opgehaald van 23.275,00 euro. Wat een klein stukje papier al niet te weeg kan brengen.
- Ook kunt u bij Annie oude mobieltjes inleveren en is er vraag naar oude bijbels en psalmboeken.
 
Opbrengst zendingsbus
Achter in de kerk bij de uitgang hangt aan de muur een zendingsbus van bruin gelakt hout. Kort geleden is de zendingsbus geleegd met daarin een bedrag van 202,25 euro aan collectebonnen en contant geld. Het bedrag gaan we bestemmen voor één van de projecten van Kerk in Actie. Deze ondersteunt o.a. de partnerorganisatie Cards in India, die er voor zorgt dat kasteloze Dalit kinderen beter onderwijs krijgen in de vorm van huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.
Gevers bedankt voor je bijdrage.

ACTIE VOEDSELBANK
 
Als ZWO groep zetten we ons al enige jaren in voor de Voedselbank Steenwijkerland.  De Voedselbank heeft een eigen vesting, te weten Pluggematen 4. De kledingbank is hier een onderdeel van.  De voedsel- en kledingafdeling hebben hun eigen ruimte waarin de uitgifte van beide op vrijdag plaats vind. Elk werkt met een eigen rooster en vrijwilligers. De dinsdagmiddag  wordt bij de kledingbank gebruikt om de ontvangen kleding te sorteren. Er is een extra opslagruimte bijgekomen, zodat het prettiger werkt.
 
We willen u vragen ons te helpen.
 
Er is grote behoefte aan winterkleding voor zowel kinderen als volwassenen. Evenals schoenen, laarzen, handschoenen en sjaals. Ook is er behoefte aan linnen- en beddengoed. Alles is welkom, mits schoon en gewassen.  Kleding welke na een seizoen bij ons in de schappen blijft liggen, gaat voor hergebruik naar Re Share (is een onderdeel van het Leger des Heils). De Voedselbank krijgt voor deze kleding 30 cent per kilo!! Ook lompen (niet alleen kapotte kleding, maar ook oude schoenen en laarzen) zijn welkom. Dus mensen, gooi het niet in de container! Het wordt weer gerecycled voor allerlei doeleinden. Lompen graag gescheiden houden van de aangeboden kleding.
Tevens zamelen we Douwe Egberts punten in die de Voedselbank dan weer in kan leveren voor pakken koffie.
Ook voldoet de Voedselbank thans aan alle wettelijke eisen die de Voedsel en Warenwet Autoriteit ook aan bijvoorbeeld supermarkten stelt. Dit is de zogenaamde HACCP- norm. Er is voor deze norm een max. score van 100 punten te halen. De Voedselbank Steenwijkerland behaalde er maar liefst  95!!!  Alle in-  en uitgaande goederen,  worden bij inname, tijdens opslag en bij uitgifte op kwaliteit en houdbaarheid gecontroleerd.
Momenteel maken 160 gezinnen uit de gemeente Steenwijkerland gebruik van de Voedselbank. Verder informatie kunt u lezen op de website:voedselbanksteenwijkerland.nl                                     Een financiële bijdrage is ook welkom. Bankrekening: Rabobank NL86RABO0145154157 t.n.v.  St.VoedselbankSteenwijkerland.
                  
De door u aangeboden kleding, lompen en bonnen kunt u afgeven bij:
Marjolein Petter, Beulakerweg 5, tel: 361718  
Gerri Harsevoort, Brink 11, tel: 361823
  
Hartelijke groeten, namens de ZWO-commissie:      
Gerri, Griet en Marjolein.

Schrijfavonden AMNESTY INTERNATIONAL
 
Op 18 september starten we weer met de schrijfavonden. In het afgelopen halfjaar schreven we samen 148 brieven en niet tevergeefs ook nu zijn er weer een aantal gevangenen vrij gekomen of hebben eerlijk proces gekregen waarvoor we ook in Giethoorn hebben geschreven.
Twee van ons hebben van de regering van Israel een reactie ontvangen waarin ze ons beloofden de internationaal ondertekende verdragen te respecteren. Deze  brieven gingen dus niet ongelezen de prullenbak in! Mensenrechten blijven onder druk staan. Nog steeds worden mensen gemarteld of zonder proces opgesloten en mensen verdwijnen  zomaar….
Dit mogen we niet laten gebeuren, daarom blijven we schrijven.

Elke derde donderdag van de maand doen we dat in het Protestants Centrum aan de Beulakerweg. We beginnen om 20.00 uur, kosten zijn er niet aan verbonden, deze worden gedragen door de beide Gieterse kerken.
Waarom zou u eigenlijk niet meedoen?
Voor info: Wicher Prins, Zuiderpad 50, tel: 0521 362000

DE  KERK  ALS  HERBERG
 
De kerk als herberg is bedoeld voor mensen die over het algemeen in hun eentje met hun eten aan  tafel zitten (of met een bord op schoot voor de T.V.) en voor wie het een prettige afwisseling is eens samen met anderen van een maaltijd te genieten. We organiseren dit 7x per jaar, t.w. van oktober tot april eens in de maand.
Plaats van samenkomst is het Protestants Centrum.
We, dat zijn Jannie en Geert Bakker, Jannie en Geert Wildeboer, Minie en Thijs Miggels en ondergetekende, Marian Cuppen.
We doen dit nu al 11 jaar en zijn als groep goed op elkaar ingespeeld. Er is een officieuze taakverdeling ontstaan en het werkt perfect.
We begroeten iedere maand ongeveer 35 gasten.
Zij komen binnen rond kwart voor 6 en gaan dan gezellig nieuwtjes uitwisselen onder het genot van een borreltje.
Om half 7 komt het eten op tafel en na de maaltijd kan er nog wat nagepraat worden onder het genot van een kop koffie.
Over het algemeen gaan de gasten daarna zeer tevreden weer huiswaarts.
Het koken doen we deels van te voren thuis, deels in het centrum.
We zijn blij dat we zo’n mooi gebouw hebben – het is heel gezellig te maken en dat geeft ons en de gasten  een goed gevoel.
Donderdag 9 oktober a.s. zullen we weer onze eerste ” Herberg” van dit seizoen hebben.
We verheugen ons er op.
Marian Cuppen

PROTESTANTSE VROUWENGROEP  KLIMOP
 
De vrouwen groep `KLIMOP´  begint dit seizoen met 26 leden.
Zij komen één keer per maand op de woensdagavond bijeen in het  Protestants Centrum vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.
De avonden beginnen met zingen, gebed en een meditatie. Na de pauze komen er allerlei onderwerpen  aan de orde.
 
Ons programma voor het komende winterseizoen ziet er als volgt uit:

17   september   Opening seizoen met uitstapje
15
 
  oktober   Mevr. J. van Eerten uit Zuidveen zal vertellen over de Wereldwinkel
19   november   Dhr. J. Wester vertelt over Vollenhove en de Koninklijke Hofhouding
17   december   Kerstavond
21
 
  januari   Dhr. J. Tichelaar uit Gorredijk verzorgt deze avond met een nog in te vullen
  programma
 
18
 
  februari   Moeten wij zelf in vullen, bijv. schilderen
18
 
  maart   Onderwerp: Hospice, ``Het Riemke huis`` in Steenwijk. Een medewerkster
  zal hierover   komen vertellen
15
 
  april   Laatste avond: programma volgt nog

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling, kom gerust een keer!
Vanaf woensdag 17 oktober beginnen we weer om 19.30 uur.
 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onderstaande bestuursleden:

Voorzitter Mevrouw M. Cuppen, tel: 361478
Secretaris Mevrouw G. Smit, tel: 361837
Penningmeester Mevrouw G.Stevens, tel: 361719

DE BIJBELKRING
 
In het voorbije seizoen kwamen we bijeen onder leiding van ds. Haanstra uit Steenwijk.
Het waren inspirerende middagen (1 x per maand, donderdagmiddag).
We hebben ons verdiept in de Heidelbergse Catechismus.
De meesten van ons waren ermee opgegroeid, catechisatie waarvoor je de zondagen uit je hoofd moest leren, de avondpreken het jaar rond, etc.
Het was verfrissend er weer eens op een andere manier naar te kijken en er over te discusiëren.
We danken ds. Haanstra nogmaals voor zijn inzet.
Of en wanneer, waar en hoe we weer verder gaan het komende seizoen is nog niet bekend.
Dat hoort U wel via Het Zondagsblad en/of Nieuwsbrief.
Marian Cuppen

DE CANTORIJ

Onze programmering loopt van januari tot januari, in tegenstelling met die van de Klokkenstoel.
Ik zal dan ook iets vertellen over wat we dit jaar (2014) hebben gedaan en nog zullen doen.Het programma voor 2015 moet nog gemaakt worden. Normaliter werken we mee aan een dienst rond Pasen en één rond Pinksteren.
Dit jaar hebben we gezongen in de diensten van 25 februari en 25 mei.
Voorts aan de afscheidsdienst van Roelie Scheffers, die erelid was geworden van de cantorij nadat ze van de oprichting af lid was geweest en om gezondheidsredenen moest stoppen.
Verder  hadden we een aandeel in de bevestigingsdienst van onze nieuwe predikante op 22 juni jl. Dit jaar zullen we nog meewerken aan de diensten van 28 september a.s. (startzondag) en de dienst van eerste kerstdag, 25 december.
We zijn dit jaar 2 bassen  kwijtgeraakt. Dus…mannen!
We leven nog. Het ledenbestand wordt kwetsbaarder en ook de financiële situatie is niet zo rooskleurig.
Als U het belangrijk vindt dat de cantorij blijft bestaan, kunt U meehelpen door óf mee te komen zingen óf een donatie te doen op rek. nr. NL86RABO0361296347.
We repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur onder de bezielende leiding van dirigent Adriaan Oudkerk, die altijd weer meer uit ons weet te halen dan we zelf denken te kunnen.
Onze jaarvergadering hielden we op 17 februari. Daaruit kwamen geen bijzonderheden.
Ons uitje op vrijdag 13 juni voerde ons naar Zwartsluis. Een zeer geslaagde happening, die werd besloten met een hap(je) en drank(je) in het Centrum.
Verder geen nieuws te melden.
We beginnen met goede moed op 26 augustus met de repetities voor de startzondag en gaan dan verder met de kerstliederen. Dan is het jaar weer om.
Marian Cuppen
 
CASSETTEBANDJES                                     
           
Er zijn in onze gemeente mensen die de kerkdienst niet kunnen bijwonen, hoewel zij dat graag zouden doen. Vraagt u dan bij uw wijkouderling naar de cassetteopname die iedere zondag van de dienst wordt gemaakt. Als u geregeld het bandje beluisterd blijft u zich toch verbonden voelen met uw kerk.

FEEST VAN DE GEEST
 
Het thema van Feest van de geest 2014 was: “Vuur dat nooit meer dooft”. (De foto's kunt u in het fotoalbum bekijken.)
Tijdens de open dagen van het project werden er kunstwerken getoond van de kunstenaars Hugo Galama (Ansen) en Willy-Anne van Gool (Koekangerveld).
De meeste kunstwerken waren gemaakt voor het thema van dit jaar.

We kunnen ons als gemeente prijzen met onze enthousiaste vrijwilligers die voor de bezoekers klaar stonden om hen rond te leiden en eventuele vragen te beantwoorden.
In totaal kwamen 289 belangstellenden de kunstwerken bekijken.  De bezoekers konden een donatie in de speciale bus doen. Hierin zat € 92,20. Dit lijkt misschien een laag bedrag, maar als je dit met andere kerken vergelijkt (bv. Steenwijk bezoekersaantal 910, opbrengst:€ 115,60), hebben wij het nog niet zo slecht gedaan. Sterker nog, we hebben verhoudingsgewijs het meeste opgebracht van alle kerken die meededen!
 
In 2016 is de volgende Feest van de Geest en ik hoop van harte dat we weer hieraan meedoen.
 
Janny Petter-Lutterop, www.feestvandegeest.nl 

SOKKEN EN BOEKEN

Mevrouw Annie de Lange verkoopt sokken die door een aantal dames
in en buiten onze gemeente gebreid worden. Ook heeft Annie in haar
schuur bij Jonenweg 12 een bonte verzameling van boeken en
snuisterijen die ze verkoopt aan met name toeristen. De opbrengst
hiervan, ad. € 1000,- is dit jaar weer naar de kerkrentmeesters van
onze kerk gegaan. Vind u het leuk om sokken te breien of koopt u ze liever kant en klaar? Heeft u boeken, tijdschriften of andere verkoopbare spullen? Neem dan contact op met Annie, tel.: 36149.

HUWELIJK

    Trouwen is een feestelijke dag. Op dat feest zijn jullie ook van harte welkom in de Protestantse Kerk om daar de zegen van God te ontvangen over je huwelijk. Voor jullie huwelijksdienst kun je contact opnemen de predikant van onze gemeente. Een predikant van elders mag natuurlijk ook voorgaan. Voor het vastleggen van de kerkruimte dien je contact op te nemen met de koster van de kerk.

OVERLIJDEN

Een overlijden is ingrijpend, een waardig afscheid belangrijk. Wanneer men wenst dat de predikant de uitvaartdienst leidt, dan graag contact met haar opnemen  of tijdens haar afwezigheid met de scriba dhr. H. Besselse.
Omdat wij gewend zijn de overleden gemeenteleden te noemen in de eredienst wordt het zenden van een rouwbrief naar de scriba op prijs gesteld.

DE WITTE STEEN
 

Openbaring 2 : 12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: ……………..17  Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”
 
Uitleg: Om dit vers over de witte steen goed te verstaan het volgende:
In de stad Pergamum waren er drie momenten waar een witte steen een rol speelde.
Allereerst bij de verkiezingen voor het stadsbestuur, in het gemeentehuis werden manden geplaatst met daarop de naam van de kandidaten. De kiezers kregen bij de ingang een witte staan uitgereikt en legden die in de mand van hun keuze.
Uitleg: Als Jezus u een witte steen geeft dan kiest hij voor u, geeft u zijn vertrouwen.
 
Verderop in de hoofdstraat lag het gerechtsgebouw. Als de rechter iemand vrijsprak dan reikte hij een witte steen uit als teken van vrijspraak.
Uitleg: Als Jezus u een witte steen geeft dan spreekt hij u vrij.
Bovenaan de hoofdstraat ligt het grote theater. Wilde je daar binnen voor het bijwonen van het feest dan kocht je een speciaal wit steentje, met dat steentje kreeg je toegang tot het feest.
Uitleg: Als Jezus u een witte steen geeft dan heeft u toegang tot het grote feest in de hemel.
 
Als ik de witte steentjes in de kerk zie ter gedachtenis aan hen die ons voorgingen dan weet ik het weer: Jezus kiest voor u, spreekt u vrij en geeft u toegang tot het feest.
En op die steen een nieuwe naam, speciaal voor u, voor jou.
Laten we dankzeggen voor een bemoedigend geloof en het vertrouwen dat de Heer ons geeft niet beschamen.
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

 

Het land van geluk

Een reiziger ging op weg naar het land van geluk.
Zijn zware rugzak hinderde  hem echter op de lange reis. Iemand vertelde hem zijn goud eruit te halen.
"In het land van geluk is rijkdom niet belangrijk".
 
Nog was de rugzak te zwaar.
Iemand raadde hem aan zijn trofeeën eruit te halen.
"In het land van geluk gaat het niet om wat je bent,
maar wie je bent".
 
Na een lange reis kwam de reiziger bij het doel van zijn reis. Hij hoefde alleen nog een brug over te steken die boven een kolkende rivier hing.
 
Toen de reiziger een stap op de brug zette,
kraakte deze echter vervaarlijk.
Er klonk een stem die zei:
"Doe de angst weg uit je hart".
Op het moment dat de reiziger dat deed,
kwam hij aan in het land van geluk.


BANKRELATIES
 

Kerkrentmeesters: Rabobank   rek :  NL69 RABO 0322 0010 80   
 
Diakonie: Rabobank   rek:   NL69 RABO 0361 2597 51
  
Diverse namen en adressen
 
Kerkgebouw: Beulakerweg 80.  Dienst: zondag om 10.00 uur.
                                                                                     
Predikant: Predikant:  ds. A.C.J. van Waard – Pieterse,
Beulakerweg 78, 8355 AK  Giethoorn,
tel. nr: 0521 – 853443. 
e-mail:
 
Bij verhuizingen, gezinsuitbreiding, ziekte of overlijden gaarne een bericht aan de scriba:  Dhr. H. Besselse, tel: 0521-344266.
Indien ook het ledenregister gewijzigd met worden, geef dit dan ook door aan de kerkrentmeester
G. Kiekebos, tel: 0521-362130.
 
Protestants Centrum:  Beulakerweg 78a, tel: 362555.
Beheer: * Fam. Miggels, de Elzen 2, tel: 361893 email: .
        * Mevr. L, Schaap, Beulakerweg  86,  tel: 361586.

Kerkenraad:
Ouderlingen: Mevr. Marjolein Petter-Meijlink, Beulakerweg 5, tel: 0521 361718.
                     Mevr. Truus Appelo-Kingma, Kanaaldijk 17, tel: 360018.
                     Mevr. Minie Kruider-Otter, tel. 362728.
Diakenen:    Dhr. Henk Smit, Dwarsgracht 13, tel: 361923.
                    Dhr. Henri Smit, Jonenweg 17, tel: 361510.
                    Dhr. Wim Hensbergen, Kanaaldijk 17, tel: 362275.
Ouderling Kerkrentmeesters:       Dhr. Henk Korthoef, Kerkweg 17, tel: 344726.
                                                     Dhr. Gerrit Kiekebos, Binnenpad 40, tel: 362130.
Administratie Kerkrentmeesters:  Dhr. Dick van Marle, Ds T.O. Hylkemaweg 21, tel: 362099.
Scriba:        Dhr. Harry Besselse,  Beulakerweg 85, tel: 344266.
 
Wilt u in het vervolg de Klokkenstoel op onze website (giethoorn.protestantsekerk.net) lezen of digitaal ontvangen, mail dan uw naam en adres naar:
U bewijst de bezorgers er een goede dienst mee.


REACTIE  "Onder de Klokkenstoel"

Eduard Hetebrij  
Beulakerweg 74
Tel: 362611
e-mail:

Thijs Miggels
De Elzen 2
Tel: 361893
e-mail: 

Janny Bakker
Molenweg 35
Tel: 361577
e-mail:  

Rola Besselse
Beulakerweg 85
Tel: 344266
e-mail:

 
 
Nieuwsbrief

juli / augustus 

met o.a. het preekrooster
 
 
fotoalbum

Schuurdienst 28 juni

Uitje jeugd-categesatie

 
 
Jaarthema

Duurzaamheid 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.